اخبار

گزارش برگزاری سمینار تخصصی طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری

گزارش جلسه دیدار دانشجویان خوابگاه با ریاست و معاونت دانشجویی

خريد کتاب از نمايشگاه کتاب تبريز -مهرماه 98

تجلیل و قدردانی از عوامل اجرائی دهمین اجلاس بین المللی رشد و توسعه شهری با رویکرد حفاظت از بافت های تاریخی در حوزه اورسیا