اسامی و شرح وظایف کارکنان حوزه آموزشی

یکشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸

 

حسن داج

معاون آموزشی

شماره تماس: 51051-041    داخلی: 216

 

بابک حاجی اسکندر

مدیر آموزشی

شماره تماس: 51051-041     داخلی: 217

 

شرح وظایف مدیر آموزشی

1-    نظارت کامل براجرای مقررات وآئین نامه هاوبخشنامه ها وقوانین آموزشی و ضوا بط مربوط به آن و رعایت ا صل کلی آن ها
2-    همکاری و تعامل با سایر بخش های موسسه در انجام وظایف مربوطه در زمینه شغل مورد تصدی
3-    مطلع نمودن کلیه کارشناسان و کمک کارشناسان از قوانین و مقررات و بخشنامه های آموزشی صادره و الزام  به رعایت آن
4-    اقدام به موقع نسبت به تشکیل شوراهای آموزشی
5-    تقسیم کاربین مسئولان تحت نظارت خود
6-    امضا نامه ها طبق دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره درزمینه آموزش طبق اختیارات تفویض شده
7-    کوشش درایجاد ارتباط و هماهنگی بین کارکنان آموزش درجهت پیشبرد امور محوله
8-    انجام راهنمائیهای لازم به مسئولان ذیربط و کارکنان تحت نظارت
9-    تهیه پیش نویس مکاتبات مربوطه
10-  پاسخگوئی به سئوالات مراجعان و اولیا و دانشجویان
11-  ارتباط وهمکاری وهماهنگی با مدیران گروه های آموزشی
12-  اجراونظارت دربرگزاری امتحانات پایان ترم
13-  برآورد نیازه های مربوطه به کادر آموزشی  
14-  انجام سایر امور ارجاعی مربوطه عندالزوم

 

شرح وظایف کارشناسان آموزش

(1)

بهاره صحت خواه
تلفن:  51051-041 داخلی  215
ایمیل:

 

(2)

زهرا قاسمی
تلفن:  51051-041 داخلی  214     
ایمیل:

 

(3)

وحید جوادی
تلفن:  51051-041 داخلی  231 و 218   
ایمیل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-    اقدام به اجرای قوانین ومقررات آموزشی براساس آئین نامه های آموزشی
2-    حفظ و نگهداری از کلیه بخشنامه ها و آئین نامه هاو دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مربوط به امورآموزشی
3-    اقدام به ثبت نام دانشجویان و انتخاب واحد و حذف و اضافه و نگهداری سوابق مربوطه
4-    ثبت نمرات دانشجویان رشته های مربوطه  
5-    بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان به طورمداوم و مستمر و طبقه بندی اطلاعات مربوطه
6-    اقدام به برگزاری امتحانا ت طبق دستورمقام مافوق و انجام تمهیدات لازم
7-    مطالعه قوانین و مقررات مربوطه به آئین نامه های آموزشی و امتحانات و دستورالعمل ها و اجرای دقیق آن ها
8-    پاسخگوئی به مراجعان و دانشجویان عندالزوم
9-    تهیه پیش نویس مکا تبا ت ارجاعی از طرف مدیر آموزش  
10-  تهیه و تنظیم برنامه های کلاسی  
11-  مطالعه امورمربوط به تحقیقات و پژوهش درزمینه مربوطه به شغل به منظورارتقاء سطح علمی و آموزشی دانشجویان
12-  نظارت بر حسن انجام فعالیت های مربوطه به کمک کارشناس تحت نظارت و انجام راهنمائی های لازم
13-  شرکت درجلسات و سمینارها
14-  همکاری با سایر کارکنان موسسه در زمینه مربوطه
15-  نظارت بر اجرای برنامه های کلاسی آزمایشگاه ها با همکاری مسئولین مربوطه
16-  اجرای برنامه و طرح های تنظیم شده از سوی مقامات مسئول
17-  ارائه گزارش های لازم برای مقامات مافوق
18-  انجام سایر امور ارجاعی مربوطه عندالزوم