دفتر مشاوره و سلامت

دوشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۸

معرفی مشاوران

 

 

 

الف ) ماموريتهاي بخشي دفتر مشاوره و سلامت تحت نظر امور دانشجویی و فرهنگی

 • راهنمايي و مشاوره دانشجويان و ارتباط با خانواده‌هاي آنان
 • تهيه و به‌روزرساني پايگاه اطلاعاتي دانشجويان
 • مديريت امور مربوط به دانشجويان خاص (شاهد و ايثارگر و .....)


ب) وظايف محوري اداره راهنمايي و مشاوره تحت نظر امور دانشجویی و فرهنگی

 • مشاوره فردي و جمعي به دانشجويان و مراجعين
 • برگزاري کارگاه‌هاي مشاوره‌اي مورد نياز فضاي دانشجويي
 • مديريت شبکه مشاورين و ساماندهي نظام ارجاع مشاوره
 • تشکيل پرونده براي مراجعين
 • پيگيري مشکلات دانشجويان تا حصول نتيجه
 • تکميل و به روزرساني سامانه اطلاعات جامع دانشجويان
 • پايش وضعيت تحصيلي دانشجويان و پيگيري آن
 • انجام امور مربوط به دانشجويان خاص (شاهد و ايثارگر، .....)
 • برقراي ارتباط با والدين و پاسخگويي و پيگيري درخواست‌ها
 • ارتباط با دانشکده‌ها و جلب همکاري اساتيد هيأت علمي
 • اجراي برنامه‌هاي ويژه دانشجويان ورودي جديد
 • رصد فضاي دانشجويي و تهيه گزارش‌هاي نوبه‌اي