💢 کسب مقام برتر اولین دوره جایزه علمی دکتر دلاور توسط استاد دانشگاه رشدیه سرکار خانم دکتر پورطالب

دانشجوئی و فرهنگی دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۱

 

پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی با موضوع مداخلات روانی تربیتی و اولین دوره جایزه علمی دکتر دلاور با حضور بزرگان روان شناسی و مشاوره برگزار گردید . در این دوره عضو محترم هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی رشته روانشناسی دانشگاه رشدیه سرکار خانم دکتر نرگس پورطالب در بخش رساله های دکتری به مقام برتر این بخش نائل گردیدند .
ضمن تبریک صمیمانه کسب این موفقیت ، سربلندی و توفیق روزافزون برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم .

امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه