اداره امور تربیت بدنی

دوشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۸

 

الف) ماموريتهاي بخشي امور تربيت بدنی تحت نظر امور دانشجویی و فرهنگی

 • ارائه خدمات ورزشي به دانشگاهيان (دانشجويان، کارکنان و اساتيد)
 • حفظ و نگهداري اماکن و تجهيزات ورزشي
 • آموزش تخصصي و علمي رشته‌هاي ورزشي (از طريق کلاسهاي مصوب و ...)
 • گسترش ورزش همگاني و بهبود وضعيت تندرستي دانشگاهيان
 • ايجاد فضاي نشاط در دانشگاه (از طريق مسابقات، اردوها و ...)
 • برنامه‌ريزي جهت استفاده بهينه از ظرفيت خالي اماکن ورزشي در قالب قراردادها

 

ب) وظايف محوري امور تربيت بدني تحت نظر امور دانشجویی و فرهنگی

 • خدمات رساني سالن هاي ورزشي به دانشجويان و اساتيد محترم (امانت دهي لوازم، ثبت ورود و خروج وآمارهاي مربوط، ‌امور کلاس هاي ورزشي و تربيت بدني و ...)
 • خدمات رساني سالن هاي ورزشي به کارکنان
 • نگهداري از فضاها، امکانات و تجهيزات ورزشي
 • برگزاري اردوهاي ورزشي نيم‌روزه، يکروزه و چند روزه
 • برگزاري مسابقات ورزشي کارکنان و دانشجويان
 • برگزاري کلاس‌هاي ورزشي فوق برنامه
 • انجام امور قراردادها  و انجام امور مالي و اداري
 • برنامه‌ريزي، سازماندهي، بودجه نويسي، شرکت در جلسات، نظارت و کنترل
 • مستندسازي و گزارش‌دهي فعاليت‌هاي ورزشي
 • برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف ورزشي
 • خريد لوازم و تجهيزات ورزشي مورد نياز
 • انجام امور تبليغاتي و آگاهي بخشي ورزشي (تابلوها، شبکه هاي اجتماعي و ...)
 • برگزاري همايش ها، نشست‌ها و کارگاه هاي علمي ورزشي
 • مطالعه و راه‌اندازي مرکز تندرستي و مشاوره ورزشي