اداره امور فرهنگی

دوشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۸

 

الف) ماموريتهاي بخشي امور فرهنگي :

 • برنامه‌ريزي و اجراي مسائل فرهنگي و تربيتي دانشجويان
 • برنامه‌ريزي و اجراي مسائل فرهنگي و تربيتي کارکنان
 • ارتباط با دانش‌آموختگان و انجام امور اجرايي مرتبط
 • انجام امور مربوط به نشريات دانشگاهي اعم از سياستگذاري، حمايت، نظارت و ... (بجز نشريات علمي پژوهشي و علمي ترويجي)
 • هدايت و نظارت بر تشکلهاي فرهنگی ، اجتماعی و هنری و امور صنفي
 • هدايت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی


ب) وظايف محوري امور فرهنگي :

 • همکاري در برنامه‌ريزي کلان تربيتي دانشجويان
 • برگزاري و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي به منظور افزايش معرفت و بصيرت ديني، سياسي و انقلابي
 • جلب مشارکت دانشجويان در فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و فوق برنامه و نظارت بر فعاليت آنان از جمله نشريات دانشجويي، تشكيل كانون‌ها و تشكل‌هاي دانشجويي و تشکل ها و انجمن های علمی
 • حمايت از گروه‌ها و تشکلهاي دانشجويي در امور فرهنگي
 • برگزاري برنامه‌ها و اردوهاي فرهنگي جهت ايجاد نشاط و طراوت فکري و روحي در دانشجويان
 • نظارت بر نشريات دانشگاهي
 • ارتباط با دانشکده‌ها و حمايت از برنامه‌هاي تربيتي و فرهنگي آنها
 • ارتباط با نهادهاي فرهنگي خارج دانشگاه
 • مديريت اماکن فرهنگي شامل نمازخانه ، تالار پروفسور هشترودی و ...