انتصاب جناب آقای دکتر جلال شیری به سمت نماینده وزیر محترم عتف در هیئت امنای موسسه آموزش عالی رشدیه

اداری و مالی شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۱