معرفی رئیس موسسه

شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸

دکتر حسین زاهد

     سال تولد:  1339    

 محل تولد: خوی

 

Name: Hossein

Last Name: Zahed

Email: zahed@sut.ac.ir  Or  hosseinzahed@yahoo.com Or dr.hzahed@gmail.com 

Professional Experience

Assistant Professor-Sahand University of Technology -Iran (1385)

Associate Professor- Sahand University of Technology- Iran(1395)

 

سوابق تحصيلي:

 1. ديپلم رياضي فيزيك:  دبيرستان خاقاني – خوي  (1358)
 2. كارشناسي فيزيك كاربردي – حالت جامد - دانشگاه تبريز (1367)
 3. كارشناسي ارشد فيزيك اتمي و مولكولي – پلاسما – دانشگاه تبريز (1371)

        استاد راهنما: آقاي دكتر صمد سبحانيان

        عنوان پاياننامه: جابجایی فرکانس امواج الكترومغناطيسي در اندركنش با پلاسما

 1. دكتري فيزيك اتمي و مولكولي – پلاسما  – دانشگاه تبريز (1385)

        استاد راهنما: آقاي دكتر صمد سبحانيان

        عنوان پاياننامه: ديناميك پلاسماي غباري  –   رفتار ذرات غبار غيركروي در پلاسماي غباري

 

سوابق كاري در دانشگاه صنعتی سهند  :

  • مسئول روابط عمومي و بين الملل دانشگاه
  • مدير امور فرهنگي دانشگاه  
  • رييس كتابخانه مركزي دانشگاه
  • رییس دانشکده علوم پایه
  • معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

سوابق آموزشي:

 

 • تدريس دروس: فيزيك پايه ( نظري و عملي ) براي دانشجويان كارشناسي رشته هاي فني و مهندسي دانشگاه
 • تدريس دروس: رياضي فيزيك3 – الكتروديناميك – فيزيك پلاسماي پيشرفته  و امواج وناپايداريها در پلاسما براي دانشجويان كارشناسي ارشد فيزيك اتمی و مولکولی دانشگاه
 • تدريس دروس: الكتروديناميك پلاسما – اندکنش لیزر- پلاسما و امواج وناپايداريها در پلاسما و فیزیک پلاسمای غباری براي دانشجويان دوره دكتري فيزيك اتمی و مولکولی دانشگاه

سوابق پژوهشي:

 

           الف) راهنمايي پايان نامه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد فيزيك اتمي و مولكولي :

 • بررسی ناپایداریهای امواج غباری در پلاسمای غباری

 آقای امیر رحیمیان         اسفند87

 • ساخت و بررسی خواص لایه نازک ZnO:Al روی شیشه بروش پراکنش پلاسما

آقای تقی میرزایی شیخ آبادی     تیر 88

 • بررسی و شبیه سازی حفره غباری در پلاسمای غباری

 خانم فرزانه دنیایی داران            مرداد89

 • بررسی نانو ساختار لایه های نازک NiTi تهیه شده به روش کند و پاش مگنترونی و پلاسمای تولید شد

 خانم سمیرا مسعودی                 دی 89

 • امواج سولیتاری در یک پلاسمای غباری

 آقای عبدالله صالح زاده              شهریور89

 • اندرکنش لیزر با پلاسما

خانم مریم اصغرزاده                  تابستان89

 • مطالعه و بررسی تاثیر نانو پودر بر پارامترهای پلاسما

خانم دلارام نعمت اللهی            مرداد89

 • امواج غبار صوتی در پلاسمای غباری با دو دمای یونی

 آقای رسول براز                          تابستان 89

 • مطالعه میکرو تخلیه ها از طریق مدل دهی و بررسی توزیع انرژی و بهینه سازی آن

آقای محمدرضا یزدانی              آبان 90

 • بررسی انتشار امواج غبار یون – صوتی در یک پلاسمای غباری لورنتسی

آقای توحید عباسزاده                مهر90

 • اندرکنش لیزر با سولیتون الکترومغناطیسی نسبیتی در پلاسمای e-p-i

آقای مجید صفری سخاوت      مهر 90

 • بررسی جابجایس فرکانس امواج الکترومغناطیسی در اندرکنش با پلاسما

خانم گلنار میرزاد                   آبان 91

 • مطالعه اندرکنش لیزر پرتوان با پلاسما – قابل کاربرد در محبوس سازی راکتورهای همجوشی لختی
 • خانم گیسوحسین زاده          آبان 90
 • مطالعه برهمکنش لیزر – پلاسما به منظور تحریک موج دو رگه بالایی و شتاب دهی ذرات

آقای نادر حسینپور                   آبان 91

 • اندرکنش باریکه ذرات باردار با پلاسمای e-p-i و مطالعه امواج حاصله

خانم سمیه صمدی                  تابستان 92

 • مطالعه امواج سولیتاری غبار صوتی در پلاسمای غباری بی دررو

خانم  ویدا حسن نژاد             تابستان 92

 • بررسی امواج یون – صوتی در پلاسمای کوانتومی الکترون- پوزیترون و یون

آقای مهدی شهرکی پور         تابستان 92

 • بررسی امواج صوتی در پلاسمای غباری کوانتومی شامل الکترون، پوزیترون، یون و ذرات غبارمثبت ومنفی

آقای حسین زرگرزاده         آبان  1394 

 • بررسی تحول پالس لیزر در شتابدهنده های مبتنی بر اندرکنش لیزر-پلاسما

           خانم سیده الهام عمادی      شهریور 1393

 • بررسی امواج الکترون صوتی و غبار الکترون صوتی در پلاسمای مغناطیسی و غیر مغناطیسی

آقای علی موحدی پور          شهریور 1393

 • مطالعه امواج منفرد الکترون صوتی در یک پلاسما با الکترون های غیر حرارتی در حضور و همچنین در غیاب میدان مغناطیسی خارجی.

خانم فاطمه گوزلی                بهمن 1397  

 • بررسی تاثیر غبار مثبت بر ناپایداری خودگرانش امواج الکترومغناطیسی در پلاسمای غباری

           خانم سمیه صمدی              تابستان 1392

 • اندرکنش باریکه­ی ذرات باردار با پلاسمای e-p-i و مطالعه­ی امواج حاصله

خانم ملیحه سادات عرب جعفری

مطالعه انتشار امواج یون صوتی منفرد در یک پلاسمای الکترون پوزیترون و یون

خانم آرزو حیدری     شهریور  1394

 • بررسی امواج یون صوتی منفرد در پلاسمای کوانتومی شامل ذرات قطبیذه مثبت و منفی و باریکه الکترونای نسبیتی

سیده سعیده یوزباشی شهریور 1394

فرزاد عبداللهی                 شهریور   1398

 • مطالعه انتشار غیرخطی امواج غبار صوتی در یک سامانه پلاسمای غباری با قطبش مخالف

خانم نعیمه جعفریان               دی 97

 • مطالعه امواج ضربه‌ای در پلاسمای غباری با توزیع نافزون‌ور

 

ب) راهنمايي رساله دانشجويان دوره دکتری فيزيك پلاسما :

 • آقای محمدرضا سیار

مطالعه امواج یون صوتی منفرد در یک پلاسمای غباری مغناطیسی  برخوردی

 • آقای امیر رحیمیان 1390
 • عنوان پایان نامه: مطالعه اندرکنش لیزر پلاسما، شتابدهی ذرات، امواج و ناپایداریهای مربوطه
 • آقای هادی رضاپور 1395

بررسی خود همگرایی باریکه لیزری  با نمایه متغیر در اندرکنش با پلاسما

 • آقای توحید عباس زاده پاییز 1400

بررسی انتشار امواج خطی در پلاسمای غباری با توزیع نافزونور

 • خانم سیده الهام عمادی تیر 1401

بررسی امواج صوتی در پالسماهای غباری کوانتومی

 • خانم مریم اصغرزاده تابستان 1402

 اندرکنش لیزر با پلاسمای الکترون-پوزیترون کوانتومی

 

ب) مقاله در کنفرانسها

Evolution of angular velocity distribution of non-spherical grains in magnetized plasma". Mahmoodi, J.,H Zahed and S.Sobhanian, 2002.

               Int. Workshop on Plasma dynamics, December, Qeshm

 

Electron current collection by dust particles Zahed,.,S.SobhanianJ.Mahmoodi and S.Khorram 2003.  XXVI ICPIG , Internatonal Conference on Phenomena in Ionized Gases   July ! 5-20, Greifsweald,Germany.

 

The Effect of Ion-Acoustic Instability on the Electron Current Collection by Dust Particle", Zahed, et. al.. XXVI International Conference on Phenomena in Ionized Gasses,       Greifswald, Germany, July 15-20(2003)

 

New Instabilites in Magnetized Dusty Plasma with Non- Spherical Grains". j.,H.Zahed, S.Sobhanian JCOPS The 30th International Conference on plasma Science June 2-5 ,2003 ,Jeju , Korea

Ion acoustic shock Waves in Magnetized electron positron plasmas with hot ion, Majid safari Sekhavat, Hossein Zahed and Tohid AbbaszadehMay The First Conference in Plasma Engineering and Physics(2013)

Three-dimensional electrostatic waves in a quantum warm electron - positron magnetoplasma with Drifting ions, Majid safari Sekhavat, Hossein Zahed and Tohid Abbaszadeh, The First National Conference on Electric Discharges, Plasma and Plasma Engineering (2012)

Propagation of Solitary Waves in Magnetized three-Component plasmas with hot ion Majid safari Sekhavat, Hossein Zahed and Tohid Abbaszadeh , The First National Conference on Electric Discharges, Plasma and Plasma Engineering (2012)

Study of parallel propagation of dust-ion acoustic wave in the magnetized warm dusty plasma, Tohid Abbaszadeh, Hossein Zahed and Majid safari Sekhavat, The First National Conference on Electric Discharges, Plasma and Plasma Engineering (2012)

 

Investigation of dust ion-acoustic wave dispersion properties in the dusty plasma with q-distribution . T Abbaszadeh and H. Zahed∗Plasma Research Express 3 (2021) 025012

 

 

 • نقش دمای زیر لایه بر خواص ساختاری و ناهمواری سطحی لایه های نازک NiTi تهیه شده به روش کندوپاش مگنترونی، سمیرا مسعودی سعید اصغریزاده، حسین زاهد یازدهمین همایش ملی مهندسی سطح – مهر 89
 • انتشار امواج سالیتونی یون صوتی در پلاسمای مغناطیسی الکترون، پوزیترون با یونهای داغ مجید صفری، حسین زاهد، توحید عباسزاده اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما90
 • شبیه سازی عددی دینامیک میکروتخلیه ی نمایشگر پلاسمایی با استفاده از مدل سیالی انرژی، محمدرضا یزدانی و حسین زاهد اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما-90
 • بررسی امواج غبار یون صوتی در سیستم پلاسمای غباری، امیر رحیمیان و حسین زاهد کنفرانس فیزیک ایران یزد 91
 • تاثیر انرژی مبادله شده در باردار شدن غبار بر ناپایداری امواج غبار یون صوتی ، امیر رحیمیان حسین زاهد،  اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما- خرداد92
 • بررسی رفتار امواج غباری در سیستم پلاسمای تخلیه dc  ، امیر رحیمیان حسین زاهد،  اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما- خرداد92
 • امواج الکتروستاتیکی در یک پلاسمای مغناطیسی کوانتومی گرم الکترون، پوزیترون و یونهای متحرک، مجید صفری سخاوت حسین زاهد توحید عباسزاده اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما- خرداد92
 • مطالعه انتشار امواج غبار یون صوتی در یک پلاسمای غباری گرم مغناطیسی توحید عباسزاده، حسین زاهد و مجید صفری سخاوت اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما- خرداد92
 • مطالعه شبیه سازی تحول زمانی تابع توزیع الکترونی در اندرکنش لیزر پلاسما در کپسول سوخت ICF ، کیسو حسین زاد درخشان و حسین زاهد اولین کنفرانس ملی مهندسی و مهندسی پلاسما- خرداد92
 • شبیه سازی غیرخطی یک بعدی حفره غباری در پلاسمای غباری فرزانه دنیایی داران و حسین زاهد اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما- خرداد92
 • مطالعه انتشار امواج منفرد یون صوتی در یک پلاسمای بی دررو ویدا حسن نژاد، حسین زاهد، لیلا احدی و میلاد شایان کنفرانس فیزیک ایران بیرجند- مهر 92
 • بررسی امواج غبار صوتی خطی و غیر خطی در پلاسمای غباری کوانتومی مغناطیسی الکترون- پوزیترون یون، سیده الهام عمادی، حسین زاهد و مریم اصغرزاده کنفرانس فیزیک ایران- زاهدان شهریور 93

الف) مقاله در مجلات:

 

"Kdv conservation laws for some supersymmetric potentials",

              Fakhri, H., H.Zahed and S.Sobhanian,

             new journal of physics(2002) 4, 55.1-55.14.

 

"Level crossing Analiysing of random deposition model and Kardar- Parisi-zhang equation".Shahbazi, F., S.Sobhanian, M. Reza Rahimi Tabar, s. Khorram, G.R.Forutan and H.Zahed.

             J.Phys.A:Math.Gen.36(2003)2517-2524

 

 

Analytical study of spheroidal dust grains in plasma 
Zahed, J. Mahmoodi, and S. Sobhanian
Phys. Plasmas 13, 053505 (2006)

 

Simulation study of spheroidal dust grains charging: Applicable to dust grain alignment  , Zahed, S. Sobhanian, J. Mahmoodi, and S. Khorram

            Phys. Plasmas 13, 092114 (2006)

 

Quasilinear dynamics of a cloud of hot electrons propagating through a plasma in the presence of an externally applied uniform electric field  , Foroutan, P. A. Robinson, H. Zahed, B. Li, and I. H. Cairns , Phys. Plasmas 14, 122902 (2007(

 

Simulation study of the magnetized sheath of a dusty plasma, Foroutan G.; Mehdipour H.; Zahed H, Plasmas, 16, 11(2009)

 

Study of dust ion – acoustic wave propagation in the Lorentzian magnetized dusty plasma, T. abbaszadeh. zahed, S. salkhi and M.S. Sekhavat , Current applied Physics, 13, 10(2013)

 

Propagation of arbitrary amplitude dust-ion acoustic waves in the collisional magnetized dusty plasma in the presence of non-thermal electrons. Sayyar, H. Zahed, S. J. Pestehe and S.Sobhanian,  Physics of Plasmas, 23, 073704 (2016)

Linear and Nonlinear Dust Acoustic Waves in Quantum Dusty Electron-Positron-Ion Plasma , Emadi and H. Zahed

 

A simulation study of Wale field excitation in interaction of intense laser and magnetized plasma: half-sine pulse shape (HSPS)and trapezoid pulse shape (TPS), Rahimian and H. Zahed Lithuanian Journal of Physics, Vol. 57, No. 2, pp. 55–65 (2017)

 

Study of cylindrical and spherical dust acoustic solitons and quasiperiodic structures in a quantum dusty plasma, Elham Emadi and Hossein Zahed, Plasma Research Express4(2), June 2022, DOI:1088/2516-1067/ac777d,

 

Arbitrary Amplitude Ion Acoustic Wave in a Pair Ions and Electron Plasma with Trapped Electrons, Maliheh Sadat Arabjafari, Hossein Zahed and Elham Emadi, International Journal of Optics and Photonics 15(1):11-18(2021), DOI:52547/ijop.15.1.11

 

The Simultaneous Effect of the Temperature and Density Gradient on the Relativistic Self-Focusing of the Gaussian Laser Beam in an Under-Dens Plasma, Hadi Rezapour, Hossein Zahed and Payam Mokhtary, International Journal of Optics and Photonics14(2)(2020), DOI:52547/ijop.14.2.117

 

Linear and Nonlinear Dust Ion Acoustic Waves in a Dense Quantum Magneto Plasma, Elham Emadi, and Hossein Zahed, International Journal of Optics and Photonics14(1):39-44, (2020), DOI:29252/ijop.14.1.39

 

Self-focusing and defocusing of cosh Gaussian laser beam in the presence of nonlinearity of ponderomotive force and temperature gradient, Rezapur, Hossein Zahed and Payam MokhtaryChinese Journal of Physics.  , 56(5):1834-1844 (20180, DOI:1016/j.cjph.2018.08.004

 

Investigation of Dust-Ion Acoustic Waves in a Magnetized Collisional Dusty Plasma with Kappa Distribution Function for Electrons, Hossein Zahed, Mohammad Reza Sayyar, sayyed jalal Pestehe and Samad Sobhanian, International Journal of Optics and Photonics12(2):81-90, DOI:29252/ijop.12.2.81.

 

Kinetic approach on the DIA wave propagation in a non-extensive distributed dusty plasma. Tohid Abbaszadeh Hossein Zahed, Contributions to Plasma Physics 2021, e202100049. https://doi.org/10.1002/ctpp.202100049

 

Electromagnetic Plasma Waves in a Non-uniform Quantum Electron-Ion and Electron-Positron-Ion Magnetoplasmas in the Presence of a Short Pulse Laser, Maryam Asgharzadeh and Hossein Zahed, Iranian Journal of applied physics,(1401), DOI:22051/IJAP.2022.38853.1256

 

Laser plasma interaction: plasma waves propagation and their instabilities in the inhomogeneous quantum magnetized electron–positron–ion plasma, Asgharzadehand H. Zahed, Eur. Phys. J. D (2023) 77: 152, https://doi.org/10.1140/epjd/s10053-023-00725-2

 

 • بررسی نوسانات الکترومغناطیس و ناپایدار یهای مربوطه در یک مغناطوپلاسمای کوانتومی الکترو ن-پوزیترون غیریکنواخت در اندرکنش با تب لیزری کوتا ه، مریم اصغرزاده، حسین زاهد، مجله پژوهش فیزیک ایران، IJPR-2208-1566 (R1)     (. 1401).
 • مشخصه یابی خواص لایه نازک الکترواپتیکی ZnO:Al ساخته شده به روش ترکیبی کندوپاش پلاسمایی و اکسیداسیون حرارتی - تقی میرزایی شیخ آبادی و حسین زاهد مجله علوم و مهندسی سطح ، 17 (1392)

 

ب) پروژه هاي تحقيقاتي :

 • سه پروژه فيزيك نظري در مركز تحقيقات علوم پايه دانشگاه تبريز(باهمكاري آقايان دكتر صمد سبحانيان – دكتر حسين فخري- دكترجعفر محمودي و مهندس سيروس خرم) که منجر به چاپ مقاله هاي شماره 1و 3و6 مذکور در بالا شده است
 • يك پروژه بين دانشكاهي در خصوص لايه نشاني با پلاسما - (دانشگاه مجري: دانشگاه تبريز و دانشگاه همكار: دانشگاه صنعتي سهند) - مجري : آقاي دكتر صمد سبحانيان
 • یک پروژه که منجر به چاپ مقاله شماره 9 مذکور در بالا شده است(مجري : آقاي دكتر غلامرضا فروتن)
 • یک پروژه در خصوص ديناميك ذرات غبار كره وار پخت در پلاسما (با همكاري آقاي دكتر غلامرضا فروتن)
پ) علايق تحقيقاتي
 • پلاسمای کوانتومی
 • پلاسماي غباري
 • دینامیک پلاسما
 • امواج و ناپایداریها در پلاسما
 • اندركنش ليزر – پلاسما

ت) ترجمه

 • كتاب مقدمه اي بر مكانيك كوانتومي ( نوشته   د. ج. گريفيتس ) در يك جلد (با همكاري كروه ترجمه فيزيك دانشگاه)
 • كتاب مباني فيزيك ( نوشته هاليدي -  رزنيك  –  والكر )،ویرایش پنجم، در چهار جلد (با همكاري كروه ترجمه فيزيك دانشگاه)