نشست رؤسای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

اداری و مالی چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

 

نشست روسای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی استان مقارن ساعاعت 10 صبح روز چهارشنبه 16/06/1401 در اتاق کنفرانس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رشدیه برگزار گردید. در این نشست موضوع حذف بهره مندی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی از خدمات آئین نامه اجرایی ماده 66 قانون خدمات رسانی ایثارگران توسط کارگروه این آئین نامه و نیز موضوع تسریع در صدور دانشنامه ها بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید در این خصوص جلسه ای مشترک با دست اندرکاران صدور دانشنامه دانشگاه تبریز ترتیب داده شود. این نشست در ساعت 12 با نثار صلوات بر ارواح طیبه شهدا به کار خود پایان داد.

 روابط عمومی دانشگاه رشدیه