اسامی و شرح وظایف کارکنان حوزه اداری و مالی

یکشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸

شرح وظایف معاونت اداری و مالی

سیدرضا سیدجعفری

 

شماره تماس: 51051-041      داخلی: 206

 

 • برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت، نظارت و کنترل بر امور اداری و مالی مؤسسه
 • اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی
 • نظارت براجرای برنامه های کارآموزی کارکنان مؤسسه و اجرای طرحهای آموزش قبل و ضمن خدمت
 • تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در واحدهای مختلف مؤسسه با توجه به پست های مصوب و مشاغل
 • نظارت برصدور احکام و قراردادهای استخدامی، ماموریت ها و مرخصی ها
 • نظارت بر مسائل انضباطی و رفاهی کارکنان
 • نظارت بر انجام خدمات عمومی، تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز مؤسسه، تامین آب، برق، گاز و حفظ وسایل و
 • تجهیزات مصرف نشدنی، دستگاه های حرارتی، برودتی، تاسیساتی و ارتباطی و تعمیرات اساسی تجهیزات ساختمان های دانشگاه
 • سازمان دهی وصول و انتقال درآمدها به حساب مؤسسه و پرداخت دیون مربوط مطابق با ضوابط و مصوبات
 • مصوبات کنترل وضعیت اعتبارات و هدایت عملیات مالی مؤسسه
 • پیش بینی و تامین تجهیزات مورد نیاز مربوط به سخت افزارهای جدید کامپیوتری
 • نظارت بردریافت اطلاعات مورد نیاز در زمینه مسائل اداری و مالی
 • پیش بینی و نظارت بر فراهم آوردن کلیه مواد مصرفی و وسایل و تجهیزات مورد  نیاز مؤسسه
 • تدبیرو آینده نگری جهت فضاهای فیزیکی مورد احتیاج  
 • ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس مؤسسه در خصوص وظایف مربوط به واحد های زیر نظر در صورت نیاز
 • شرکت در شوراها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چارچوب مقررات و حفظ مصالح مؤسسه
 • راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
 • همکاری با معاونین  مؤسسه
 • رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
 • انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

شرح وظایف مدیر اداری و مالی

محمد نارهی

 

شماره تماس: 51051-041   داخلی: 205

 

 • پیش بینی کادر نیروی انسانی مورد نیاز و انجام امور استخدامی کارکنان مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط
 • تنظیم و نگهداری پرونده استخدامی و صدور احکام مربوط اعم از انتصاب، ماموریت، تعلیق، ترفیع، مرخصی، اضافه کاری، حفظ و حراست از پرونده ها
 • اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، رفاهی و بیمه کارکنان
 • نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی
 • نظارت بر امور انبارداری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار، خرید کالا و توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدهای متقاضی
 • همکاری با حراست مؤسسه، تنظیم برنامه کار نگهبانان و تعیین ساعات کشیک آنها
 • همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری
 • نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه، بایگانی، دریافت و توزیع نامه ها
 • مشارکت در فرایند ارزشیابی کارکنان و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه
 • وصول درآمدها و مطالبات، پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر طبق قوانین ومقررات مربوط
 • تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها، محاسبات کل و اموال منقول و غیرمنقول مؤسسه و تهیه گزارش عملیات مالی برای مسئولین ذیربط
 • نظارت بر کلیه حساب های مالی و درآمدهای اختصاصی طبق مقررات
 • تنظیم ونگهداری دفاتر اعتبارات روزانه، کل و معین برای حساب های مستقل بر حسب برنامه ها
 • کنترل و رسیدگی به اسناد هزینه های مؤسسه درچارچوب قوانین و مقررات
 • رسیدگی به حساب های بانکی مؤسسه و تهیه صورت مغایرت بانکی
 • پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات
 • تنظیم و نگهداری حساب کل مؤسسه و پی گیری در جهت تسویه حساب های  سنواتی
 • رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه های مربوط به آن
 • حفظ و حراست از دسته چک ها، اوراق بهادار و اسناد مالی
 • برنامه ریزی جهت کنترل اموال، تجهیزات و وسایل، ثبت مشخصات دقیق هر یک، سرشماری به موقع امور مربوط به جابه جایی اموال و ارائه گزارش به مسئولان ذیربط
 • راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
 • همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران
 • رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
 • انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

شرح وظایف کارشناس انفورماتیک

بابک حاجی اسکندر

 

شماره تماس: 51051-041   داخلی: 234

 

 • ارائه خدمات رایانه ای در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و اداری برحسب مورد به واحدهای ذیربط
 • تحقیق و مطالعه در مورد سخت افزارها و نرم افزارها ی رایانه ای و استفاده از آخرین پیشرفت های فن آوری و اطلاعات
 • پیش بینی تجهیزات مورد نیاز به رایانه ها و تامین و نگهداری سخت افزارها و نرم افزارهای لازم
 • برنامه ریزی برای آموزش پرسنل در زمینه فن آوری اطلاعات در صورت لزوم
 • ارائه خدمات مشاوره ای فنی در جهت تنظیم قراردادهای خرید، نگهداری ، تعمیر و پشتیبانی سخت افزارها و نرم افزارها
 • ثبت و نگهداری سوابق مربوط به عملیات رایانه ای مؤسسه
 • سامان دهی ، بهره برداری کارکنان و دانشجویان از خدمات اینترنتی و شبکه های داخلی مطابق ضوابط
 • راه اندازی و مدیریت سایت مؤسسه
 • راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
 • همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران
 • رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار درجریان قرار می گیرد.
 • انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

شرح وظایف کارشناس امور مالی

فهیمه نارهی

 

شماره تماس: 51051-041    داخلی: 207

 

 

 • پیگیری، کنترل وصول درآمدهای مؤسسه شامل شهریه ثابت و متغیر، هزینه خوابگاه، وام دانشجویی و...
 • کنترل و ثبت کلیه هزینه ها
 • تهیه و تنظیم ترازنامه های دوره ای
 • بایگانی اسناد و مدارک مالی
 • انجام وظایف و ارائه خدمات در قالب طرح اتوماسیون مؤسسه
 • انجام عملیات دریافت و پرداخت مربوط به سپرده ها با بانک و مؤسسات طرف حساب
 • رسیدگی به حساب های بانکی مؤسسه و تهیه صورت مغایرت بانکی
 • پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات
 • رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه های مربوط به آن
 • انجام کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت وجوه بر مبنای مقررات جاری
 • انجام امور مربوط به پیش پرداخت ها، علی الحساب ها، اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
 • اجرای کدینگ (طبقه بندی) حسابها، براساس شکل متحد، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین مؤسسات پس از تصویب رئیس مؤسسه و هیئت امنا
 • اجرای آن بخش از عملیات مالی مؤسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا برعهده مدیر امور مالی می باشد
 • نگهداری حساب اموال و نظارت بر حساب اموال مذکور و همچنین نظارت بر انبار
 • تهیه گزارشات لازم از نحوه عملکرد جهت ارائه به مقام مافوق
 • اجرای امور مالی مؤسسه با توجه به مقررات و قوانین مربوطه
 • راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
 • همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران
 • رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
 • انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

 

شرح وظایف کارشناس دبیرخانه و بایگانی

اعظم اکبری


شماره تماس: 51051-041    داخلی: 201

فرنوش تقوی


شماره تماس: 51051-041    داخلی: 202

 

 • انجام امور تایپ، تکثیر، ثبت نامه ها و نامه رسانی
 • پاراف نامه های تایپ شده قبل از امضاء مسئولین و مدیران
 • بایگانی نامه های موضوعی و پرسنلی و دانشجویی که دستور ( بایگانی شود) دارد.
 • اندیکس نامه های وارده و صادره
 • توزیع نامه های ارجاع شده به معاونین و مسئولین
 • راهنمایی و پاسخگویی مراجعه کنندگان در خصوص آخرین وضعیت نامه های واصله
 • جوابگویی ارتباطات تلفنی، انجام امور فاکس عنداللزوم
 • ابلاغ دستورات مکتوب ریاست به معاونین و مسئولین
 • طبقه بندی و تعیین موضوعاتی که نامه باید تحت آن عناوین بایگانی شود.
 • تشکیل پرونده و ثبت و تعیین شماره پرونده روی نامه ها با پیش نویس نامه ها
 • انجام بایگانی روزانه نامه ها و پرونده ها
 • تحویل پرونده و سابقه اشخاص فقط به افراد ذیصلاح در قبال اخذ رسید.
 • مقابله نامه های تایپ شده با پیش نویس تهیه شده
 • طبقه بندی و نگهداری احکام حقوقی و احکام اصلاحی شاغلین
 • راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
 • همکاری در انجام سایر کارها ی اداری با همکاران
 • رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
 • انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

 

شرح وظایف کاردان ساختمان و ابنیه

سیف اله علمی

 

شماره تماس: 51051-041    داخلی: 243

 

 • لوله کشی ساختمانها و تعمیر وسایل تاسیساتی
 • تعمیر تاسیسات تهویه و تبرید
 • کمک در انجام امور فنی و مهندسی مربوط به تعمیر و نگهداری از تاسیسات و موتورخانه ساختمان و تاسیساتی از قبیل آب، فاضلاب، آسانسور و سیستم تهویه مطبوع
 • بررسی و تشخیص عیوب دستگاه های تاسیساتی موتورهای پمپاژ آب و لوله کشی های سرد و گرم ساختمان
 • نگهداری از موتور خانه، انجام تعمیرات لازم درخصوص امور تاسیساتی و تعویض و ترمیم لوله های پوسیده و رفع اتصالات و اشکالات برقی
 • تعمیر اساسی و جزئی تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ساختمان های دانشگاه
 • بازدید و کنترل آسانسورهای دانشگاه و هماهنگی با سرویس کار آسانسور در مواقع ضروری
 • تعمیرات تجهیزات آموزشی و اداری دانشگاه
 • بازدید و کنترل درب و پنجره های ساختمان دانشگاه و ساختمان های مربوطه
 • کارهای ارجاعی عنداللزوم توسط مقام مافوق

 

شرح وظایف حراست و نگهبانی

مهدی نظری مقدم 

 

شماره تماس: 51051-041    داخلی: 242

احد نظری کلوچه

 

شماره تماس: 51051-041    داخلی: 242

محمدباقر طالبی

 

شماره تماس: 51051-041    داخلی: 242

 

 • حفظ و حراست از ساختمان و تاسیسات مؤسسه
 • مراقبت از نظم عمومی و حفظ  انتظامات مؤسسه
 • کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه، حمل و نقل اموال و اثاثیه طبق دستور صادره و ثبت آن در دفاتر مربوط و گزارش به مسئولین ذیربط
 • گزارش فوری اتفاقات و حوادث غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، دزدی و سایر حوادث و خرابیهای غیرمترقبه به مسئولان مؤسسه و انجام اقدامات احتیاطی اولیه و لازم
 • پیش بینی لازم به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی، خرابی، دزدی و سایر حوادث و خرابی های غیر مترقبه در ساختمان یا اموال و سایر کالاها وتجهیزات
 • گزارش چگونگی انجام وظایف و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی
 • راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
 • همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران
 • رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
 • انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

 

شرح وظایف خدمتگزار

ایرج حامد انسانیت

شماره تماس: 51051-041    داخلی: 232

 

 • حضور در محل خدمت قبل از شروع و خروج از آن پس از پایان کار اداری و نظافت کامل اتاق ها،  محوطه و راهروها، درب و پنجره و شیشه های مؤسسه
 • مراقبت در تمیز نگهداشتن دائمی محل کار
 • تخلیه ظروف زباله به طور مرتب
 • نظافت، شستشو و ضدعفونی کردن سرویس های بهداشتی به طور مرتب
 • مراقبت در حفظ و نگهداری لوازم و اثاثیه و دادن گزارش های لازم
 • انجام اموری که مربوط به کار مؤسسه می باشد طبق دستوری که از مسئولین می گیرد.
 • گزارش به موقع به مسئولین مربوط برای انجام فوری کارهای تعمیراتی یا تاسیساتی ساختمان
 • تحویل گرفتن وسایل نظافت و سعی و جدیت در حفظ و صرفه جویی آن ها
 • حمل و جابجایی اثاثیه و لوازم اداری در نهایت دقت
 • دریافت پرونده ها، نامه ها و سایر مکاتبات و یادداشت های اداری و پیام های شفاهی و کتبی و توزیع و رساندن آن ها بین کارکنان و افراد دیگر
 • تهیه چای و غذا برای کارکنان و نگهداری و نظافت لوازم و وسایل آبدارخانه
 • راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
 • همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران
 • رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار درجریان قرار می گیرد.
 • انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه