جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود رشته های علوم انسانی

دانشجوئی و فرهنگی شنبه, ۷ آبان ۱۴۰۱

با استعانت از خداوند متعال جلسه توجیهی نودانشجویان در رشته های علوم انسانی در مورخه 1401/08/01 برگزار و پس از سخنرانی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر صحت خواه و همچنین سخنرانی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی جناب آقای خواجه ای مدیران گروههای آموزشی حاضر در جلسه و مدیران حوزه های مختلف اداری دانشگاه به پرسش های دانشجویان پاسخ دادند .