اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم اتمام سنوات آموزشی برای ترم 14012 و نحوه تمدید سنوات

لیست دانشجویان محروم از امتحان ترم 14011

اطلاعیه صدور کارت امتحان ترم 14011

فراخوان اداره واحد انتشارات دانشگاه رشدیه

فراخوان جذب اعضاي هيات علمي آبان 1401 دانشگاه اصفهان

پذیرش دانشجو بدون آزمون در دانشگاه رشدیه

اطلاعیه ارزشیابی ترم 14011

لیست دانشجویان فاقد سنوات نظام وظیفه جهت تحصیل در نیمسال دوم 1402-1401

اطلاعیه جذب همیار دانشجویی ( کار دانشجویی )