تقدیرنامه اهدائی از ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی به هیئت علمی گروه عمران دانشگاه رشدیه - دکتر حمیدرضا عزیزی

آموزشی و پژوهشی سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹