گزارش تشکیل شورای پژوهشی و تصویب پاداش 11 مقاله

آموزشی و پژوهشی چهارشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۸

بسمه تعالی

 

     شورای پژوهشی دانشگاه در تاریخ 1398/10/09 با حضور اعضا تشکیل و ضمن بررسی موارد مختلف، پرداخت پاداش 11 مقاله اعضای هیات علمی و دانشجویان به شرح زیر تصویب گردید.

 

 

ردیف

نویسنده

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

1

دکتر الناز ابی زاده

معماری زیر زمینی و نقش آن در نگهداشت انرژی و پایداری محیطی

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

2

دکتر الناز ابی زاده

Investigating effect of green corridors for creating sustainable landscapes in urban environments

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

3

دکتر الناز ابی زاده

چالش های فرهنگی و تاثیر آن بر نمادهای شهری ایرانی

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران

4

دکتر نسیبه عبادی

نانولیزر دی الکتریک تمام نوری با ولتاژ ورودی آستانه بسیار پایین مبتنی بر سیلیکن

کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران

5

دکتر ابراهیم سیفی نجمی

طراحی و شبیه سازی مبدل جدید dc/dc با ساختار تک کلیدی برای کاربرد سیستم های خورشیدی

کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران

6

علی نادر محمدی

طراحی و شبیه سازی مبدل جدید dc/dc با ساختار تک کلیدی برای کاربرد سیستم های خورشیدی

کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران

7

دکتر ابراهیم سیفی نجمی

طراحی و شبیه سازی مبدل dc/dc افزاینده با بهره بالا برای کاربرد سیستم های خورشیدی

کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران

8

مهران روحی

طراحی و شبیه سازی مبدل dc/dc افزاینده با بهره بالا برای کاربرد سیستم های خورشیدی

کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران

9

دکتر ابراهیم سیفی نجمی

طراحی و شبیه سازی مبدل sepic با بهره ولتاژ بالا و بدون سلف تزویج برای کاربرد در سیستم های خورشیدی

کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران

10

علی نادر محمدی

طراحی و شبیه سازی مبدل sepic با بهره ولتاژ بالا و بدون سلف تزویج برای کاربرد در سیستم های خورشیدی

کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران

11

پویا ابوالحسنی

طراحی و شبیه سازی مبدل sepic با بهره ولتاژ بالا و بدون سلف تزویج برای کاربرد در سیستم های خورشیدی

کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران