گزارش جلسه تخصصی گروه معماری

آموزشی و پژوهشی شنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

جلسه تخصصی گروه معماری با محوریت بررسی مسائل تخصصی گروه و سیاست گذاری نیمسال آتی با حضور ریاست محترم موسسه آقای دکتر صحت خواه و معاون محترم آموزشی آقای داج و مدیر گروه معماری خانم دکتر صالحی و مشارکت حداکثری اساتید تخصصی گروه معماری روز دوشنبه 1401/3/1 از ساعت 13:30 برگزار گردید.
جلسه با سخنرانی ریاست موسسه اقای دکتر صحت خواه در خصوص ارتقا کیفیت آموزشی آغاز گردید. پس از مطرح نمودن محورهای جلسه توسط مدیر گروه معماری خانم دکتر صالحی، اساتید محترم گروه به تبادل نظر در خصوص مسائل جاری گروه پرداختند و معاون آموزشی جناب آقای داج در خصوص موارد ذکر شده پیشنهاداتی را مطرح نمودند. جلسه در ساعت 14:45 به اتمام رسید.