اطلاعیه ها

اطلاع رسانی جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه مهم در خصوص نحوه برگزاری نیمسال دوم سالتحصیلی 1401-1400

طرح انس با قرآن کریم ویژه اساتید دانشگاه های سراسر کشور

اطلاعیه شماره دو انتخاب واحد نیمسال دوم ( ترم 14002 ) مخصوص اساتید

اطلاعیه شماره یک انتخاب واحد نیمسال دوم ( ترم 14002 )

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کاردانی - بهمن 1400

اطلاعیه شماره 1 امتحانات پایان ترم 14001

پذيرش استعداد درخشان دانشگاه مازندران در مقطع کارشناسي ارشد سال 1401

اطلاعیه شماره 2 امتحانات پایان ترم 14001

اطلاعیه شماره 3 امتحانات پایان ترم 14001 مخصوص اساتید

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ناپیوسته - بهمن 1400

اطلاعیه فوری