تقویم آموزشی

دوشنبه, ۹ دی ۱۳۹۸

سال تحصیلی 1403-1402

ترم 14021

ترم 14022


سال تحصیلی 1402-1401

ترم 14011

ترم 14012

ترم تابستان 14013


سال تحصیلی 1401-1400

ترم 14001

ترم 14002

ترم تابستان 14003


تقویم آموزشی ترم های قبلی

سال تحصیلی 1400-1399

 ترم 991 

ترم 992

ترم تابستان 993


تقویم آموزشی ترم های قبلی

سال تحصیلی 1399-1398

ترم 981

ترم 982

ترم تابستان 983