معرفی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

سه شنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۸

 

وظایف و مشروح ماموریت های مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

 

 • تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی.
 • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه های دانشجویان.
 • تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.
 • برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها.
 • انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان.
 • نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی.
 • نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط.
 • برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.
 • برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجیوان و سالم سازی جسم و روح آنها.
 • نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.
 • انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول.
 • بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذی ربط دانشگاه و یا سایر مراجع.
 • نظارت بر کلیه امور تربیت بدنی ( فوق برنامه ) دانشجویان.
 • برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی.
 • انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.
 • نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.
 • نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کارکرد آنها.
 • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی.
 • برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان مرکز جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی.
 • نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تأسیسات، میادین و امکانات ورزشی مرکز با همکاری واحدهای ذیربط.
 • پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان.
 • برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • ارزشیابی کاردانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون های لازم
 • فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه.
 • پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط.
 • برنامه ریزی طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه .
 • برنامه ریزی طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی، علمی،تحقیقاتی و هنری.
 • راهبری، مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف
 • برنامه ریزی، سازماندهی و زمینه سازی اجرای فعالیتهای قرآنی دینی
 • تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری بر اساس قوانین مصوب.
 • تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور.
 • تهیه برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها ومسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت های هنری ، اردو ها و جشنواره ها.
 • انتشار و ترویج ارزش های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری.
 • جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیو های مربوط.
 • برنامه ریزی و برگزاری اردو های آموزشی ، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان.
 • برگزاری مسابقات داخل مرکز و تشویق و ترغیب دنشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
 • برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری واحد های ذیربط دانشگاه.
 • زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان مرکز، متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی.
 • برقراری ارتباط با واحد های مختلف مرکز به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه.
 • پشتیبانی و حمایت از طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.
 • پشتیبانی و حمایت از طرح های فوق برنامه در زمینه های، فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.
 • تقویت، توسعه و فعالسازی گروه های خود جوش دانشگاهی.
 • اجرای آموزش های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی.
 • برگزاری جلسات نقد و مناظره در دانشگاه.
 • استفاده از فناوری های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ.
 • ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی.
 • ترویج الگو های نوین ارزشی عفاف و حجاب.
 • تهیه گزارش های مستمر از فعالیتهای انجام یافته.
 • پشتیبانی اردوهای تابستانی و مسافرت¬های دسته جمعی.
 • تشویق و ترغیب دانشجویان برای انجام فعالیتهای فوق برنامه.
 • تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری.
 • تشکیل کلاس های کارآموزی مربیان هنری و درسی یا مربیان گروههای مختلف و ارزشیابی فعالیت های دانش آموختگان.
 • رسیدگی و سرپرستی کلیه امور فرهنگی خوابگاه های دانشجویان.
 • نظارت بر اجرای کارهای فوق برنامه واحد های مختلف.
 • مطالعه و بررسی طرح های پرورشی سایر کشورها و انطباق آن با طرح های تربیتی کشور.
 • تهیه مطالب جهت چاپ نشریات برای راهنمایی موسسات آموزش عالی و سازمان های مربوط و همچنین مراجع برنامه ریزی آموزشی و اقتصادی و اجتماعی که چاپ و منتشر می شود.