| |
لیست دانشجویان محروم از امتحان ترم 971 پرینت پست الکترونیکی
اطلاعیه ها
دوشنبه ، 17 دی 1397 14:38

لیست دانشجویان محروم از امتحان ترم 971

(به دلیل غیبت بیش از حد مجاز)

ردیف

نام خانوادگی - نام

شماره دانشجویی

نام درس

نام استاد مربوطه

تاریخ امتحان

1

ابراهیم پور-علی

942033139

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

2

ابراهیمی - مهدی

931293601

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

3

اتابکی -مجتبی

962021053

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

4

اتابکی -مجتبی

962021053

ایمنی در برق

نیکنام -فاطمه

1397/11/02

5

احسانی یامچی -جواد

971046053

اندیشه 1

امجدی -جعفر

1397/11/07

6

احمدی-علی

971033014

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

7

احمدی مددلو -محمدرضا

951021031

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

8

ارسطوی -محمد

952021008

الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

1397/10/25

9

ارسطوی -محمد

952021008

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

ندارد

10

ارسطوی -محمد

952021008

آزمایشگاه مدارهای دیجیتال

فرهنگی - سجاد

ندارد

11

ارسطوی -محمد

952021008

آزمایشگاه کنترل صنعتی

عدالتی -لیدا

ندارد

12

اسلامی -علی

962029012

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

13

اسماعیلی-میرامیرحسین

971027019

ریاضی گسسته

آقای نوزاد

1397/10/29

14

اصغرنژاد-ایلیار

961033012

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

15

اعلامی- صادق

962033058

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

16

اقاجانی -امیر

962021003

ایمنی در برق

نیکنام -فاطمه

1397/11/02

17

اقاجانی -امیر

962021003

کارگاه مدار فرمان

نیکنام -فاطمه

1397/10/12

18

اقاجانی -امیر

962021003

ازمایشگاه اندازه گیری الکتریکی

نیکنام -فاطمه

1397/10/12

19

اکبری -وحید

962021060

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

20

الهامی- فرزانه

942024062

پژوهش عملیاتی1

آقای صدیق

1397/10/27

21

امانیان-محمدرضا

971030012

برنامه سازی پیشرفته1

آقای جباری

1397/10/26

22

امانیان -محمدرضا

971030012

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/07

23

انتباهی-رسول

921250315

آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2

فرهنگی - سجاد

ندارد

24

انتباهی - رسول

921250315

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

ندارد

25

انتباهی - رسول

921250315

منابع تغذیه (ابزار دقیق)

عبادی -نسیبه

1397/10/23

26

انتباهی - رسول

921250315

سیستم دیجیتال 2

فرهنگی - سجاد

1397/11/02

27

آزادگویان- محمدعلی

951017021

ریاضی گسسته

آقای نوزاد

1397/10/29

28

آقاجانی -امیر

962021003

تحلیل مدارهای الکتریکی

نیکنام -فاطمه

1397/10/23

29

بابایی-مهرداد

941023019

ریاضی عمومی2

خانم جلیلی

1397/10/27

30

بابایی -سجاد

961021013

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

31

بابائی -محمد

971021001

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

32

بالاخصال-سیما

951024015

پژوهش عملیاتی1

آقای صدیق

1397/10/27

33

بالاخصال-سیما

951024015

پژوهش عملیاتی2

آقای صدیق

1397/10/23

34

بجانی-مهدی

962045011

اندیشه اسلامی2

آقای حسن زاده

1397/11/07

35

بذلی-حامد

951024026

پژوهش عملیاتی1

آقای صدیق

1397/10/27

36

بذلی-حامد

951024026

تفسیر موضوعی قران

مردمی سجاد

1397/11/06

37

بشیری  وند -شهاب

962021058

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

38

بشیری  وند -شهاب

962021058

تحلیل مدارهای الکتریکی

نیکنام -فاطمه

1397/10/23

39

بیگ محمدی-محمد

962033041

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

40

پاشایی - محدثه

941034003

الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

1397/10/25

41

پاشایی - محدثه

941034003

تحلیل مدارهای الکتریکی

نیکنام -فاطمه

1397/10/23

42

پرنیان - امیر

961019004

الکترونیک عمومی

عبادی -نسیبه

1397/11/03

43

پور اسد -مهدی

971030008

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

44

پور اکبر - مهدی

962021055

الکترونیک عمومی

عبادی -نسیبه

1397/11/03

45

پور جواد - امیر

951021028

الکترونیک عمومی

عبادی -نسیبه

1397/11/03

46

پور سلیمی -احسان

961021002

الکترونیک عمومی

عبادی -نسیبه

1397/11/03

47

پور محمد حسن کلیبر فرید

951016031

ازمایشگاه مدار منطقی

لطفیان علیرضا

ندارد

48

پوراکبر - مهدی

962021055

کارگاه سیم پیچی 1

فرهادی حامد

ندارد

49

پوراکبر - مهدی

962021055

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

فرهنگی- سپیده

ندارد

50

پورصدیق- بهزاد

962017023

شیوه ارائه مطلب

آقای نوزاد

1397/11/01

51

پورمحمود-امیر

962021050

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

52

پورمحمود - امیر

962021050

کارگاه سیم پیچی 1

فرهادی حامد

ندارد

53

پورمحمود - امیر

962021050

اندیشه 1

علیزاده -مهدی

1397/11/07

54

پورمحمود -امیر

962021050

ایمنی در برق

نیکنام -فاطمه

1397/11/02

55

پوریان- امیر

971030007

برنامه سازی پیشرفته1

آقای جباری

1397/10/26

56

پوریان -امیر

971030007

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

57

ترابی -حامد

921260539

الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

1397/10/25

58

ترابی -حامد

921260529

فیزیک الکترونیک

عبادی -نسیبه

1397/10/24

59

تقی زاده-محمدرضا

971027016

ریاضی گسسته

آقای نوزاد

1397/10/29

60

تقی زاده فانید- حمیدرضا

941025110

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

ندارد

61

تقی زاده فانید- حمیدرضا

941025110

اندیشه 1

علیزاده -مهدی

1397/11/07

62

توری -بهنام

942028342

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

63

تیزروی-زهرا

971017003

ریاضی گسسته

آقای نوزاد

1397/10/29

64

تیموری-رضا

961030035

شیوه ارائه مطلب

آقای ریسمانبر

1397/10/30

65

جبرائیلی - عرفان

961021030

الکترونیک عمومی

عبادی -نسیبه

1397/11/03

66

جعفری - مرتضی

921280902

تفسیر موضوعی قران

مردمی سجاد

1397/11/06

67

جعفری جوبند-فائزه

931293602

دانش خانواده

خانم منافی

1397/11/06

68

جمشیدپور-شیوا

971044022

اندیشه اسلامی2

آقای حسن زاده

1397/11/07

69

جمشیدی-بهنام

931283437

اندیشه اسلامی2

آقای حسن زاده

1397/11/07

70

حبیبی - مهدی

961021014

کارگاه سیم پیچی 1

فرهادی حامد

ندارد

71

حبیبی - مهدی

961021014

ایمنی در برق

نیکنام -فاطمه

1397/11/02

72

حسن زاده- حسن

971033004

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

73

حسن زاده-مجید

962031003

خاک وپی

خانم صالحی

1397/11/03

74

حسنعلی لو -عرفان

941038131

آزمایشگاه الکترونیک 2

لطفیان علیرضا

ندارد

75

حسین زاده -پریسا

961033044

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

76

حکیم- کیمیاالسادات

961020013

دانش خانواده

خانم منافی

1397/11/06

77

حیدری -هادی

961030015

اندیشه 1

علیزاده -مهدی

1397/11/07

78

خان زاده -مهسا

971029003

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

79

خدابنده - امین

961021045

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

80

خدابنده - امین

961021045

آزمایشگاه کنترل صنعتی

عدالتی -لیدا

ندارد

81

خدابنده - امین

961021045

ایمنی در برق

نیکنام -فاطمه

1397/11/02

82

خدادادی - مریم

931038004

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

83

خلجی-ایدین

952037002

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

فرهنگی - سجاد

1397/11/03

84

دادوند -ایدین

942021134

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

ندارد

85

دربانی -محمدامین

942031040

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

86

دستمالچی- علی

971047007

اندیشه 1

علیزاده -مهدی

1397/11/07

87

دلال حقیقت میر محمد

951031044

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

فرهنگی - سجاد

1397/11/03

88

رابط-پارسا

962033045

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

89

رابط -پارسا

962033045

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

90

رخت دوست -علی

971033018

اندیشه 1

علیزاده -مهدی

1397/11/07

91

رستمی-پیام

971027008

ریاضی گسسته

آقای نوزاد

1397/10/29

92

رشتیه -مهران

971021013

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

93

رضائیان-علی

941025170

تفسیر موضوعی قران

مردمی سجاد

1397/11/06

94

رنجبر- هاتف

961031001

خاک وپی

خانم صالحی

1397/11/03

95

رنجبر- هاتف

961031001

ماشین آلات

خانم صالحی

1397/10/27

96

رنجبر-هاتف

961031001

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

فرهنگی - سجاد

1397/11/03

97

زارع اصل بی مثل -مجید

952038006

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

98

زارع اصل بی مثل -مجید

952038006

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

99

زارعی - احمد

961021034

الکترونیک عمومی

عبادی -نسیبه

1397/11/03

100

زارعی - احمد

961021034

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

101

زارعی -احمد

961021034

اصول مدارهای دیجیتال

فرهنگی - سجاد

1397/10/27

102

زارعی مرکید -احمد

961021034

کارگاه سیم پیچی 2

فرهادی حامد

ندارد

103

زمانی-اصغر

971037008

مقاومت مصالح1

خانم صالحی

1397/11/01

104

زمانی-اصغر

971037008

خاک ومهندسی پی

خانم صالحی

1397/10/27

105

زمانی -اصغر

971037002

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

فرهنگی - سجاد

1397/11/03

106

ساسانی - قاسم

961033034

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

107

سپهدار-مهدی

951023022

ریاضی عمومی2

خانم جلیلی

1397/10/27

108

سقایی-عطا

961038024

اندیشه 1

علیزاده -مهدی

1397/11/07

109

سقایی-عطا

961038034

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

110

سلامی -امیررضا

961021018

ایمنی در برق

نیکنام -فاطمه

1397/11/02

111

سلحشور-امید

962027004

ریاضی گسسته

آقای نوزاد

1397/10/29

112

سلمانی-حجت

961017020

طراحی الگوریتم

آقای نوزاد

1397/11/01

113

سلمانی - آرمین

961019007

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

114

سید تاش -مریم

931283419

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

115

سیدباقری-ترکان

952033005

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

116

شعاع الدین-محمد

951031025

مقاومت مصالح

خانم صالحی

1397/11/03

117

شهنایی - امین

951019002

میکروکنترلر

فرهنگی - سجاد

1397/11/02

118

شهنایی - امین

951019002

آزمایشگاه میکروکنترلر

فرهنگی - سجاد

ندارد

119

شیخی- علیرضا

971037007

مقاومت مصالح

خانم صالحی

1397/11/03

120

شیخی- علیرضا

971037007

خاک ومهندسی پی

خانم صالحی

1397/10/27

121

شیر محمدی -امیر

961016033

ازمایشگاه مدار منطقی

لطفیان علیرضا

ندارد

122

شیرینی - سجاد

971031002

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

123

صادقی- نادیا

951038024

ازمایشگاه الکترونیک 1

فرهنگی - سجاد

ندارد

124

صادقی زاده -افشین

961033046

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

125

صادقی زاده -افشین

961033046

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

126

صدقی-لیلا

971024021

اندیشه اسلامی2

آقای حسن زاده

1397/11/07

127

صدقی -میثم

962033059

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

128

صراطی-هادی

932300654

شبکه های محلی کامپیوتر

آقای جباری

1397/10/29

129

صراطی-هادی

932300654

کارگاه شبکه محلی کامپیوتر

آقای جباری

ندارد

130

صراطی-هادی

932300654

آزمایشگاه پایگاه داده

آقای ریسمانبر

ندارد

131

صلاح پور-سجاد

971037004

اندیشه اسلامی2

آقای حسن زاده

1397/11/07

132

طالبی کیویچ - عرفان

961021044

کارگاه سیم پیچی 1

فرهادی حامد

ندارد

133

طالبی کیویچ - عرفان

951033005

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

134

طالبی کیویچ - عرفان

961021044

ایمنی در برق

نیکنام -فاطمه

1397/11/02

135

طاهری-رضا

962030005

شیوه ارائه مطلب

آقای ریسمانبر

1397/10/30

136

عابدینی- عابد

962030033

شیوه ارائه مطلب

آقای ریسمانبر

1397/10/30

137

عبدالعلی پوزکی -نیما

971033001

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

138

عبدلی- رامین

971024031

پژوهش عملیاتی1

آقای صدیق

1397/10/27

139

عدالت طلب-کوثر

951038050

دانش خانواده

خانم منافی

1397/11/06

140

عزیزی- نگار

931038028

ریزپردازنده

فرهنگی - سجاد

1397/11/02

141

علوی -میلاد

951023009

تفسیر موضوعی قران

مردمی سجاد

1397/11/06

142

علی پور -علی

942016049

تفسیر موضوعی قران

مردمی سجاد

1397/11/06

143

علیزاده - پویا

941029240

اندیشه 1

علیزاده -مهدی

1397/11/07

144

علیزاده کیوان-علیرضا

952031005

مقاومت مصالح

خانم صالحی

1397/11/03

145

علیون یوسف اباد -علی

952021006

کارگاه سیم پیچی 2

فرهادی حامد

ندارد

146

علیون یوسف اباد -علی

952021006

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

فرهنگی- سپیده

ندارد

147

فاخری- عرفان

971030016

برنامه سازی پیشرفته1

آقای جباری

1397/10/26

148

فاخری -عرفان

971030016

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

149

فرزام-علی

971017009

شیوه ارائه مطلب

آقای نوزاد

1397/11/01

150

فرید محمدی نیا -حسین

961042034

معماری همساز با اقلیم

خانم سعادت جو

1397/11/03

151

فضلعلی زاده-نیما

921291136

معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/11/01

152

فضلعلی زاده -نیما

921291136

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

153

فلاح- افشین

951033040

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

154

فولادخواه -مرتضی

921270724

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

155

فیروزی-علی

951023014

ریاضی عمومی2

خانم جلیلی

1397/10/27

156

قاسمیان- حبیب

971030004

برنامه سازی پیشرفته1

آقای جباری

1397/10/26

157

قاهری- مهدیار

951017016

شیوه ارائه مطلب

آقای نوزاد

1397/11/01

158

قربان زاده-حسین

962025015

سیستم دیجیتال 2

فرهنگی - سجاد

1397/11/02

159

قربان نژاد -هادی

95114008

الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

1397/10/25

160

قشونی-مهدی

951044013

مقاومت مصالح1

خانم صالحی

1397/11/01

161

قشونی - مهدی

951044013

اندیشه 1

علیزاده -مهدی

1397/11/07

162

قولی باویل- علی

942014006

الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

1397/10/25

163

قولی باویل- علی

942014006

سیستم دیجیتال 2

فرهنگی - سجاد

1397/11/02

164

کارگر آذری حسین

971033016

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

165

کبیر-غلامرضا

961033017

ریاضی عمومی1

خانم جلیلی

1397/10/22

166

کبیر-غلامرضا

961033017

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

167

کبیر نوج ده- غلامرضا

961033017

اندیشه 1

علیزاده -مهدی

1397/11/07

168

کریم پور -حامد

961031010

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

فرهنگی - سجاد

1397/11/03

169

کسانقی- سپهر

961030026

اصول سرپرستی

آقای قلی پور

1397/11/03

170

کسانقی -سپهر

961030026

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

171

گلباز-پویا

952037001

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

فرهنگی - سجاد

1397/11/03

172

گلباز-پویا

952037001

تفسیر موضوعی قران

مردمی سجاد

1397/11/06

173

گلباز علیرضا

962033002

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

174

گلی تجرق - امین

961014004

الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

1397/10/25

175

گلی تجرق - امین

961014004

فیزیک الکترونیک (مباحث ویژه در الکترونیک)

عبادی -نسیبه

1397/10/24

176

گلی تجرق - امین

961014004

زبان تخصصی

عبادی -نسیبه

1397/10/22

177

گلی تجرق - امین

961014004

تفسیر موضوعی قران

مردمی سجاد

1397/11/06

178

گنجه - سهیل

961021032

کارگاه سیم پیچی 1

فرهادی حامد

ندارد

179

گنجه - سهیل

961021032

الکترونیک عمومی

عبادی -نسیبه

1397/11/03

180

گنجه - سهیل

961021032

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

فرهنگی- سپیده

ندارد

181

گنجه - سهیل

961021032

تحلیل مدارهای الکتریکی

نیکنام -فاطمه

1397/10/23

182

لطفی - فاضل

961021005

الکترونیک عمومی

عبادی -نسیبه

1397/11/03

183

لطیفی- علی

961030030

برنامه سازی پیشرفته1

آقای جباری

1397/10/26

184

لطیفی -علی

961030030

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

185

مارکانی-نیما

971031003

خاک وپی

خانم صالحی

1397/11/03

186

مارکانی -نیما

971031003

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

187

محرم پور-سپیده

971024020

اندیشه اسلامی2

آقای حسن زاده

1397/11/07

188

محرمی-محمدرضا

951033004

ریاضی عمومی1

خانم جلیلی

1397/10/22

189

محرمی-محمدرضا

951033004

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

190

محسن  تبریزی -حسام

971030005

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

191

محمدباقری- مهدی

951030017

شبکه های محلی کامپیوتر

آقای جباری

1397/10/29

192

محمدباقری- مهدی

951030017

کارگاه شبکه محلی کامپیوتر

آقای جباری

ندارد

193

محمدباقری- مهدی

951030017

اصول سرپرستی

آقای قلی پور

1397/11/03

194

محمدپور-سینا

962033057

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

195

محمدپور ششگلانی -سینا

962033057

اندیشه 1

علیزاده -مهدی

1397/11/07

196

محمدپور ششگلانی -سینا

962033057

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

197

محمدپور ششگلانی -سینا

962033057

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

198

محمدی-مائده

961029005

معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/11/01

199

محمدی - پوریا

962021061

الکترونیک عمومی

عبادی -نسیبه

1397/11/03

200

محمدی -پوریا

962021061

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

201

محمدی -مریم

971037006

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

فرهنگی - سجاد

1397/11/03

202

محمدی مهر-مریم

971037006

مقاومت مصالح

خانم صالحی

1397/11/03

203

محمدی مهر-مریم

971037006

خاک ومهندسی پی

خانم صالحی

1397/10/27

204

محمدی موید-آرمین

961030022

برنامه سازی پیشرفته1

آقای جباری

1397/10/26

205

محمودزاده علیرضا

961020009

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

206

محمودی-محمدرضا

961031005

خاک وپی

خانم صالحی

1397/11/03

207

محمودیان - علی

961021021

الکترونیک عمومی

عبادی -نسیبه

1397/11/03

208

مختاری-مهدیه

971017005

ریاضی گسسته

آقای نوزاد

1397/10/29

209

مختاری -علی

961033043

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

210

مختاری  - میلاد

922291148

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

211

مددی-سما

961033009

ریاضی عمومی1

خانم جلیلی

1397/10/22

212

مرادی-رعنا

971017006

ریاضی گسسته

آقای نوزاد

1397/10/29

213

مرامی- سعید

951030021

شیوه ارائه مطلب

آقای ریسمانبر

1397/10/30

214

مرامی -سعید

951030021

شبکه های محلی کامپیوتر

آقای جباری

1397/10/29

215

مرامی -سعید

951030021

برنامه سازی پیشرفته1

آقای جباری

1397/10/26

216

مرتضایی-زهرا

971024008

اندیشه اسلامی2

آقای حسن زاده

1397/11/07

217

مردانه - عاطفه

961033002

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

218

مصری-آیدا

961038005

دانش خانواده

خانم منافی

1397/11/06

219

معماری -سینا

962029011

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

220

مکرمی -ابراهیم

962016001

زبان تخصصی

عبادی -نسیبه

1397/10/22

221

مکرمی -ابراهیم

962016001

تفسیر موضوعی قران

مردمی سجاد

1397/11/06

222

ملک پور - سهند

961021048

الکترونیک عمومی

عبادی -نسیبه

1397/11/03

223

ملک پور - سهند

961021048

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

224

منافی -مهران

951021019

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

ندارد

225

مهدوی-میرابوالفضل

961033041

ریاضی عمومی1

خانم جلیلی

1397/10/22

226

مهدوی-میرابوالفضل

961033041

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

227

مهدی پور -علی

961021015

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

228

مهدی پور -علی

961021015

ایمنی در برق

نیکنام -فاطمه

1397/11/02

229

مهدی پور شاهسوار-علی

961021015

کارگاه سیم پیچی 1

فرهادی حامد

ندارد

230

مولایی-نسیم

971037005

مقاومت مصالح

خانم صالحی

1397/11/03

231

مولایی-نسیم

971037005

خاک ومهندسی پی

خانم صالحی

1397/10/27

232

مولایی-نسیم

971037005

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

فرهنگی - سجاد

1397/11/03

233

مولوی - علی

961038011

تفسیر موضوعی قران

مردمی سجاد

1397/11/06

234

نامور - اصغر

971021011

الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

1397/10/25

235

نبوت-علی

942017052

طراحی الگوریتم

آقای نوزاد

1397/11/01

236

نبوت-علی

942017052

تفسیر موضوعی قران

مردمی سجاد

1397/11/06

237

نجفی-سینا

971044005

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

238

نجفی - سالار

921250349

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

محمدزاده شهیر فرزاد

ندارد

239

نقدی -سالار

962033005

اخلاق اسلامی

امجدی -جعفر

1397/11/06

240

نقی پور-امیرحسین

971027003

ریاضی گسسته

آقای نوزاد

1397/10/29

241

نوجوان- فرناز

941020124

حسابداری دولتی1

آقای درخور

1397/10/23

242

نورافکن- پدرام

961033048

ریاضی عمومی1

خانم جلیلی

1397/10/22

243

نورافکن- پدرام

961033048

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

244

نوری دخت-بهنام

961017014

تفسیر موضوعی قران

مردمی سجاد

1397/11/06

245

نیاکار- محمدرضا

971030011

برنامه سازی پیشرفته1

آقای جباری

1397/10/26

246

والایی- میررضی

952044003

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آقای عیدی

ندارد

247

والایی- میررضی

952044003

مقاومت مصالح1

خانم صالحی

1397/11/01

248

یوسفی- رسا

962030042

برنامه سازی پیشرفته1

آقای جباری

1397/10/26

249

ابراهیم پور-علی

942033139

آشنایی با معماری جهان

خانم خواجه پور

1397/10/26

250

ابراهیمی - مهدی

931293601

دانش خانواده و جمعیت

امجدی -جعفر

1397/11/06

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 17 دی 1397 15:03
 

شمارنده های آماربازدید


بازدیدهای امروز:550
بازدیدهای دیروز:601
بازدیدهای این ماه:7766
مجموع بازدیدها:649882
حداکثر بازدیدهای ماهانه:137071
مجموع صفحات بازدید شده:2601603

لینک های مرتبط

تماس با ما

آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، فرشته جنوبی، فرشته 17
تلفن:           51051 (041)
فکس:               36678582 (041)
ایمیل:       info@roshdiyeh.ac.ir