ترم بندی رشته ها

دوشنبه, ۲ دی ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی عمران - سازه ( ورودی های 1398 الی 1401 - ورودی های 1402 و مابعد )

مهندسی معماری ( چارت قدیم - چارت جدید )

مهندسی برق - سیستم های قدرت

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

حقوق بین الملل ( ورودی های ماقبل 1401 - ورودی های 1401 و بعد )

روان شناسی عمومی

حقوق جزا و جرم شناسی (  ورودی های قبل از 1402 - ورودی های 1402 و مابعد )

روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی عمران (ورودی های مهر 1395 تا قبل بهمن 1398 - ورودی های بهمن 1398 تا قبل مهر 1400 - ورودی های مهر 1400 و به بعد )

مهندسی معماری ( چارت قدیم - چارت جدید )

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی صنایع

حسابداری (ورودیهای سال 1396 الی 1399 - ورودیهای سال 1400 و مابعد )

حقوق

روان شناسی

میکروبیولوژی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی اجرائی عمران

علمی کاربردی معماری

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

حسابداری (ورودی های قبل از سال 1400 - ورودی های 1400 و مابعد)

کاردانی پیوسته

کامپیوتر - نرم افزار

عمران ( ورودی های مهر 1395 تا مهر قبل 1400 - ورودی های مهر 1400 و به بعد )

معماری

الکتروتکنیک

الکترونیک عمومی

حسابداری ( ورودی های قبل از سال 1398 - ورودی های سال 1398 و مابعد )