ترم بندی رشته ها

دوشنبه, ۲ دی ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی عمران - سازه

مهندسی معماری ( چارت قدیم - چارت جدید )

مهندسی برق - سیستم های قدرت

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

حقوق بین الملل ( ورودی های ماقبل 1401 - ورودی های 1401 و بعد )

روان شناسی عمومی

حقوق جزا و جرم شناسی

روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی عمران (ورودی های ماقبل 1400 - ورودی های 1400 و به بعد)

مهندسی عمران - نقشه برداری

مهندسی معماری ( چارت قدیم - چارت جدید )

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی صنایع

حسابداری

حقوق

روان شناسی

میکروبیولوژی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی اجرائی عمران

علمی کاربردی معماری

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

علمی کاربردی حسابداری (ورودی های قبل از سال 1400 - ورودی های 1400 و بعد)

کاردانی پیوسته

کامپیوتر - نرم افزار

عمران (ورودی های قبل از سال 1400  - ورودی های سال 1400 و بعد)

معماری

الکتروتکنیک

الکترونیک عمومی

حسابداری