ارتباط با رئیس موسسه

شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸

 

جهت ارتباط با ریاست موسسه و ارائه پیشنهادات و انتقادات با آدرس الکترونیکی زیر مکاتبه نمایید.

آدرس پست الکترونیکی:             m_sehhat@pnu.ac.ir

تلفن:     51051295-041                                            نمابر:     36678582-041