لینک پک های کمک آموزشی دانشجویان گروه برق

سه شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

عنوان درس

لینک دسترسی

ماشین های الکتریکی 1

https://faradars.org/courses/fvpwr107-electrical-machinery-i

ماشین های الکتریکی 2

https://faradars.org/courses/fvpwr103-electrical-machinery-ii

 

ماشین های الکتریکی 3

https://faradars.org/courses/fvpwr110-electrical-machinery-iii

 

ماشین مخصوص

https://faradars.org/courses/fvpwr111-special-electrical-machines

بررسی (تحلیل) سیستم های قدرت 1

https://faradars.org/courses/fvpwr104-power-system-analysis-i

بررسی (تحلیل) سیستم های قدرت 2

https://faradars.org/courses/fvpwr109-power-systems-analysis-ii

الکترونیک 1

https://faradars.org/courses/fvee103-electronics-i

 

الکترونیک 2

https://faradars.org/courses/fvee104-electronics-ii

 

الکترونیک 3

https://faradars.org/courses/fvee96022-electronics-iii

مدارهای الکتریکی 1

https://faradars.org/courses/fvee110-electrical-circuits-i

مدارهای الکتریکی 2

https://faradars.org/courses/fvee102-electrical-circuits-ii

مبانی دیجیتال

https://faradars.org/courses/fvee111-principles-of-digital-electronics-first-part

https://faradars.org/courses/fvee11101-principles-of-digital-electronics-second-part

الکترونیک صنعتی

https://faradars.org/courses/fvee9602-power-electronics-and-converters

فیلتر و سنتز

https://faradars.org/courses/fvtel9506-design-of-filter-and-circuit-synthesis

 

تجزیه و تحلیل سیگنال سیستم

https://faradars.org/courses/fvssa9408-analysis-of-signals-and-systems

 

ریاضی عمومی 1

https://faradars.org/courses/fvmth109-mathematics-i-problem-solving

ریاضی عمومی 2

https://faradars.org/courses/fvmthe9611-general-mathematics-ii-review-and-problems-solving

ریاضی مهندسی

https://faradars.org/courses/fvmth107-engineering-mathematics

برنامه نویسی کامپیوتر

https://faradars.org/courses/fvcp9504-c-plus-plus-programming

زبان تخصصی برق

https://faradars.org/courses/fvee108-technical-language-for-electrical-engineering-problems-solving

محاسبات عددی

https://faradars.org/courses/fvmth108-numerical-analysis

 

الکترومغناطیس

https://faradars.org/courses/fvphy110-electromagnetics-i

 

معادلات دیفرانسیل

https://faradars.org/courses/fvrdeq101-ordinary-differential-equations

 

سیستم های مخابراتی

https://faradars.org/courses/fvtel95111-basic-of-telecommunication-systems

روشنایی فنی

https://faradars.org/courses/fvee117-technical-lighting

کنترل خطی

https://faradars.org/courses/fvctr101-linear-control-systems

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

https://faradars.org/courses/fvtibme101-basic-of-biomedical-engineering?utm_source=faradars.org&utm_medium=banner-kaprila&utm_campaign=related&utm_term=ai&utm_content=2229

تاسیسات الکتریکی

https://faradars.org/courses/fvee95031-drawing-wiring-and-electrical-installations