برگزاری کارگاه آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی در دانشگاه رشدیه

دانشجوئی و فرهنگی دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی در دانشگاه رشدیه

دوره آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی توسط شرکت چابک تجهیز در دانشگاه رشدیه به صورت کارگاهی و عملی برگزار گردید .