گزارش هيات امنا مورخ 1399/03/20

اداری و مالی شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

 

بسمه تعالی

 

بر اساس دعوت قبلی مقارن ساعت 18 مورخه 1399/03/20 هفدهمین جلسه هیئت امناء دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر پورمحمدی رئیس هیئت و سایر اعضاء در محل سالن کنفراس دانشگاه تشکیل و پس از گزارش اولیه دبیر جلسه جناب آقای دکتر صحت خواه ریاست دانشگاه رشدیه، جلسه با بررسی موضوعات معنونه در دستور جلسه ادامه یافت و در پایان تصمیماتی اتخاذ و به تصویب اعضای هیئت محترم امناء رسید. این جلسه در ساعت 20 با نثار صلوات بر ارواح طیبه شهدا پایان یافت.                                                 

                                                  

    روابط عمومی موسسه