گزارش خبري شوراي اداري کارکنان دانشگاه رشديه در مورخه 1399/03/11

اداری و مالی دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

بسمه تعالي

 

     با یاری پروردگار متعال اولین جلسه شورای اداری موسسه آموزش عالی غیر دولتی رشدیه ساعت 12:30 روز شنبه مورخه 1399/03/10 بارعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سالن غذاخوری موسسه تشکیل گردید: آقای دکتر صحت خواه در این جلسه ضمن خوش آمد گویی به حضار وابراز حوشحالی از برگشتن مجدد کارکنان به دانشگاه ازفعالییت کارکنان در زمان دورکاری تقدیر وتشکرکردند وخواستند کارکنان با دادن ایده هاوپیشنهادهای کارشناسانه د رارتقاء کیفیت وکمیت آموزشی وپژوهشی موسسه سهیم باشند.
دراین جلسه موضوعاتی درارتباط با مسائل اداری وآموزشی ازجمله موضوع سیستم آموزش مجازی (lms) که مدت دوماه است باکیفیت مورد قبول راه اندازی شده وارائه خدمات آموزشی انجام می گیرد بحث وتبادل نظر گردید و مسائل، مشکلات و پیشنهادات مطروحه ازسوی کارکنان بررسی و از سوی معاون اداری مالی پاسخ داده شد. این جلسه تاساعت 14:30ادامه یافت.

 

روابط عمومي دانشگاه رشديه