ليست پذيرفته شدگان کارشناسی ارشد 98 دانشگاه آزاد که محل فارغ التحصيلي کارشناسي آنها دانشگاه رشديه مي باشد

دانشجوئی و فرهنگی دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۸