اهدای کتاب، اهدای فرزانگی و دانایی است

دانشجوئی و فرهنگی شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۸

بسمه تعالی


     به پاس اهدای 220 جلد کتاب به کتابخانه دانشگاه رشدیه توسط فرهیخته ارجمند جناب آقای زال باقری زبان رسا و دست توانایی نداریم کز عهده ی شکرش بدر آییم با این حال بر خود فرض می دانیم این ایثار فرهنگی ایشان را قدر بدانیم . از خداوند منان بر ساحت گرانقدرشان عزت و سعادت آرزومندیم.

 

لیست کتابهای اهدا شدهشورای فرهنگی دانشگاه رشدیه