الزام واکسيناسيون جامعه دانشگاهي در اسرع وقت با توجه با بازگشايي دانشگاهها ( واکسيناسيون دانشجويان، کارکنان، هيات علمي)

چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۰