آغاز به کار سامانه سيزدهمين جشنواره بين المللي حرکت