مدارک لازم برای ثبت نام نهایی دانشجویان سوابق تحصیلی بهمن 98 در مقاطع تحصیلی مختلف

آموزشی و پژوهشی یکشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸

کارشناسی پیوسته :

1- اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

2- اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

3- اصل و يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

4- گواهي اخذ مدرك كارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك ديپلم نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي مي باشند.

5- اصل شناسنامه و 2 برگ كپي ازتمام صفحات آن.

6- اصل كارت ملي و 2 برگ كپي از پشت و روي آن.

7- شش قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري.

8-مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.


کاردانی پیوسته :

1- اصل و يا گواهي مدرك پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جديد در یكی از رشته های شاخه های فنی و حرفه ای و كاردانش مبني برگذراندن كليه واحدهاي درسي در دوره سه ساله ، كارورزي و كارآموزي.

2- اصل مدرك ديپلم يا گواهي موقت پايان تحصيلات نظام قديم (هنرستان) مبني برگذراندن كليه دروس چهارساله.

3- اصل و يا گواهي مدرك ديپلم شاخه نظري نظام آموزشي جديد3-3-6 و يا نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي.

4- اصل و يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي.

5- اصل شناسنامه و 2 برگ تصوير از تمام صفحات آن.

6- اصل كارت ملي و 2 برگ تصوير از پشت و روي آن.

7- شش قطعه عكس تمام رخ 3*4    تهيه شده در سال جاري.

8- مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

9- ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي بايست اقدام شود.


کارشناسی ناپیوسته :

1- اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن.

2- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.

3- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري.

4- مدرك وضعيت نظام وظيفه (براي برادران).

5- اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع.

6- اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم).

7- اصل حكم استخدامي و يا گواهي كارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه ها ، سازمان ها و ارگان هاي دولتي.

8- تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

9- ثبت نام و ادامه تحصيل دارندگان مدرك معادل كارداني كه داراي شرايط مندرج در دفترچه راهنماي اين آزمون (مندرج در سايت اين سازمان) باشند، بلامانع است.