تجمع دانشجویان دانشگاههای تبریز با حضور دانشجویان دانشگاه رشدیه در حمایت از خیزش دانشجویان امریکائی 1403/02/09

دانشجوئی و فرهنگی سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳