معارفه دانشجو ((ابوالفضل توکلی)) بعنوان مسوول جدید بسیج دانشجوئی دانشگاه رشدیه

دانشجوئی و فرهنگی شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲