| |
شهریه ثابت و متغیر پرینت پست الکترونیکی
حوزه اداری و مالی
سه شنبه ، 08 اسفند 1391 11:48

بسمه تعالی

 

آیین نامه و بخشنامه مربوط به نحوه اخذ شهریه از دانشجویان موسسه آموزش عالی رشدیه

(انتقالی، انصرافی، مهمان، دوره تابستان، مرخصی تحصیلی، واحد معادل سازی شده، معرفی به استاد)

(( دستور العمل شماره 2/23/86198 مورخ 94/05/06))

ماده 1- تعاریف و اختصارات:

-         وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-         موسسه : منظور هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

-         شهریه: سهمی از هزینه های تحصیلی و متشکل از دو بخش ثابت و متغیر است که برابر ضوابط مصوب و در قبال برخورداری از خدمات آموزشی دریافت می شود.

تبصره: تعرفه و میزان شهریه ثابت ، متغیر و سرانه فرهنگی در موسسات آموزش عالی همه ساله از سوی هیئت امنا موسسه تعیین و ابلاغ می گردد.

-         شهریه ثابت:  بخشی از شهریه است که تعیین و میزان دریافت آن فارغ از واحد های درسی انتخابی دانشجو است.

-         شهریه متغیر: بخشی از شهریه است که میزان آن با توجه به نوع و تعداد واحد انتخابی تعیین و دریافت می شود.

-         انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یک موسسه به موسسه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.

-         دانشجوی مهمان: اطلاق به دانشجویی است که تعدادی از واحدهای خود را براساس مقررات آموزشی مصوب در موسسه دیگری جز موسسه مبداء می گذراند.

-          انصراف: به مفهوم ترک تحصیل دائم دانشجو در رشته محل مشخص است که با درخواست دانشجو و موافقت موسسه محقق می یابد.

-         اخراج: اطلاق به دانشجویی است که برابر آیین نامه ی آموزشی و با رای کمیته انضباطی از ادامه تحصیل منع می شود.

-         سقف مدت تحصیل: اطلاق به تعداد نیمسال های تحصیلی مجاز دانشجو به شرح مندرج در آئین نامه های آموزشی مصوب است.

ماده 2- موسسه مجاز است در ابتدای هر نیمسال تحصیلی برای نام نویسی از پذیرفته شدگان و دانشجویان، مبتنی بر ضوابط و مقررات مصوب و در ازای ارائه خدمات آموزشی و کمک آموزشی نسبت به دریافت شهریه اقدام کند.

تبصره: دریافت هرگونه وجهی مازاد برشهریه با عنوان خدمات آموزشی یا عناوین دیگر ( به استثنای خدمات درمانی حق بیمه و بیمه حوادث مطابق با مقررات صندوق رفاه) بدون مجوز رسمی از وزارت علوم  ممنوع است.

 

ماده 3-دانشجوی مهمان در طول دوره مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبدا و شهریه متغیر به موسسه مقصد اقدام کند.

ماده 4-دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر(در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی نا پیوسته تا سقف ۱۶ واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ۸ واحد نظری)را به موسسه پرداخت کند.

تبصره- چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خودرا به موسسه اعلام نماید شهریه پرداختی آن نیمسال به عنوان هزینه انصراف محسوب میشود.

ماده 5-در مورد دانشجویانی که بر اثر تکمیل ظرفیت جا به جا میشوند چنانچه سازمان سنجش آموزش کشور اسامی حائزین شرایط را حداکثر یک ماه بعداز شروع کلاسها اعلام نماید، موسسه مبدا مکلف است شهریه متغیر دانشجوی مشمول جا بجایی را مسترد کند در غیر ایصورت درخواست بازپرداخت از سوی دانشجو پذیرفته نیست.

ماده 6-در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی دانشجو موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت نماید.

تبصره- در صورتیکه دانشجو خود درخواست مرخصی نکرده باشد و مرخصی به صورت اجباری از سوی دانشگاه داده شود شهریه ثابت را پرداخت نخواهد کرد.

ماده ۷-شهریه دوره تابستانی ۵۰٪درصد شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی به اضافه شهریه متغیر تعداد واحد های انتخابی دانشجواست.

تبصره- چنانچه دوره تابستانی در موسسه مبدا دایر نباشد و دانشجو با کسب موافقت واحد مبدا تعدادی از واحد های درسی خود را در موسسه دیگری بگذراند موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر به موسسه مقصد خواهد بود.

ماده ۸-در صورت عدم ارائه دروس الزامی توسط موسسه مبدا و اجبار دانشجو به گذراندن دروس در موسسه دیگر دانشجو می تواند دروس مذکور را در موسسه دیگری بگذراند. در این حال شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال به موسسه مقصد تعلق می گیرد.

ماده ۹-  چنانچه تعداد واحدهای درسی باقیمانده دانشجو در ترم آخر اعم از پایان نامه،کارآموزی یا پروژه، حداقل  6 واحد باشد،دانشجو موظف است نسبت به پرداخت شهریه کامل و شهریه متغیر دروس آن ترم اقدام کند.

تبصره1- دریافت شهریه پایان نامه و پروژه در طول دوره تحصیلی دانشجو تنها برای یک بار مجاز است.

تبصره2- در صورتیکه مدت تحصیل دانشجو با کسب مجوز از مراجع ذیربط بیشتر از سنوات مجاز ادامه یابد، دانشجو در نیمسال های اضافی موظف به  پرداخت نصف شهریه ثابت است.

تبصره3- استفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد برابر با ضوابط مندرج در آئین نامه آموزشی مستلزم پرداخت نصف شهریه ثابت توسط دانشجو خواهد بود.

ماده 10-دریافت هرگونه وجهی،اضافه بر شهریه نیمسال های تحصیلی از دانشجویی که برابر مقررات اخراج میشود مجاز نیست.

ماده 11-در صورت درخواست دانشجو مبنی برمعادل سازی سوابق تحصیلی، وی مکلف است به ازای هر یک از واحد های قابل قبول پنج درصد شهریه ثابت آن نیمسال را به موسسه پرداخت نماید.

ماده 12-در صورتی که حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی قبل از زمان حذف و اضافه همان نیمسال باشد شهریه متغیر دروس حسب درخواست دانشجو، بازگردانده و یا ذخیره میشود اما شهریه ثابت غیر قابل برگشت است.

ماده 13-در صورت حذف اضطراری درس، شهریه متغیر آن درس مسترد نمی گردد.

ماده 14-شهریه دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصیلی مجاز مطابق با تعرفه سالتحصیلی جاری محاسبه خواهد شد.

ماده 15-شهریه دانشجوی اخراجی عودت داده نخواهد شد.

      تخفیف شهریه:

1-      تعریف:به درصدی مشخص یا مبلغی معین از شهریه ثابت، متغیر ویا مجموع آن ها که با دستور مراجع ذیصلاح به دانشجویان اعطا می گردد تخفیف گفته می شود.

2-     انواع تخفیف شهریه :میزان انواع تخفیف شهریه با توجه به میزان استعمال به شرح زیر می باشد:

الف: ممتاز علمی:دانشجویانی که 16 واحد درسی یا بیشترانتخاب نموده و معدل بالای 17 داشته باشند ( با اعلام اداره آموزش مؤسسه ).

1- الف: نفر اول هر رشته و درهمان ورودی  50% شهریه ثابت.

2- الف: نفر دوم  هر رشته و درهمان ورودی 40% شهریه ثابت.

3- الف: نفر سوم هر رشته و درهمان ورودی 30% شهریه ثابت.

4-الف: دانشجویان معدل بالای 17،  10% شهریه ثابت.

 ب: حافظان قرآن کریم:

یک جزء 10% - سه جزء 20% - پنج جزء 30% - هفت جزء 40% - ده جزء 50% -پانزده جز 75% - کل قرآن کریم 100% شهریه ثابت.

ج :چند دانشجویی :در صورتی که دو یا چند دانشجو از یک خانواده هم زمان در این موسسه مشغول به تحصیل باشند 25% شهریه ثابت برای هر نفر.

تبصره:اگر دانشجویی در نیمسال قبلی مشروط شده باشد مشمول تخفیف چند دانشجویی نمی شود.

د:همکاران:  اگر همسر و یا فرزندان همکاران مؤسسه در این مؤسسه تحصیل نمایند 25% شهریه ثابت .

ه: بیماری های خاص:با توجه به معرفی دانشجویان از بنیاد امور بیماری های خاص 25% شهریه ثابت.

و:ورزشی: به اعضای تیم های ورزشی موسسه متناسب با سطح مسابقات و مقام های کسب شده مطابق جدول زیر تخفیف شهریه ثابت در نیمسال برگزاری مسابقات داده خواهد شد.

 

مقام

 

اول

 

دوم

 

سوم

سطح مسابقات

استانی

25%

15%

10%

منطقه ای

50%

25%

15%

کشوری

75%

50%

30%

جهانی

100%

75%

50%

 

 

تبصره:به دانشجویان دارنده عنوان قهرمانی قبل از ورود به موسسه متناسب با سطح مسابقات عناوین کسب شده تخفیف مطابق با جدول برای نیمسال اول ورودی داده خواهد شد.

ی :به قاریان قرآن و به دانشجویانی که در مسابقات مختلف فرهنگی و هنری عناوینی را کسب نمایند تخفیف متناسب با پیشنهاد معاونت دانشجویی و فرهنگی و تصویب هیات رئیسه داده خواهد شد.

 

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 09 بهمن 1395 09:53
 

شمارنده های آماربازدید


بازدیدهای امروز:203
بازدیدهای دیروز:214
بازدیدهای این ماه:7983
مجموع بازدیدها:627953
حداکثر بازدیدهای ماهانه:137071
مجموع صفحات بازدید شده:2449978

لینک های مرتبط

تماس با ما

آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، فرشته جنوبی، فرشته 17
تلفن:           51051 (041)
فکس:               36678582 (041)
ایمیل:       info@roshdiyeh.ac.ir