| |
آئین نامه های خوابگاه پرینت پست الکترونیکی
امور خوابگاه ها
دوشنبه ، 07 اسفند 1391 09:20

 

مقدمه

دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علمي، فرهنگي و اجتماعي كشور محسوب مي‌شوند و خوابگاه دانشجويي به‌عنوان خانه دوم دانشجو اهميت ويژه‌اي در ارتقاء نشاط معنوي ، حفظ آرامش روحي و جسمي ، توسعه فكر و انديشه ، اعتلاي شخصيت و افزايش كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد . به‌منظور تسهيل و بهبود كيفيت زندگي در خوابگاه های دانشجویی، تدوين مقررات و ضوابط راهگشا و شفاف با هدف رعايت حقوق فردي و جمعي ، تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري و خودباوري ، تأمين امنيت و قانونمند نمودن سكونت دانشجويان امري ضروري است.

فصل اول

تعاريف

ماده 1- در اين آيين نامه به جاي ذكر كامل عناوين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي- دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني به اختصار وزارت- دانشگاه قيد شده است.

ماده 2- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه عهده دار بالاترين سطح سازماني پس از رييس دانشگاه در ساماندهي و نظارت بر انجام امور دانشجویی و فرهنگی دانشجويان مي باشد .

ماده 3- خوابگاه دانشجويي: به فضایي اطلاق مي شود كه به منظور اسكان دانشجويان واجد شرايط با هدف تأمين نيازهاي فرهنگي ، رفاهي ، بهداشت رواني و جسمي و امور فوق برنامه درنظر گرفته شده است .

ماده 4- كميته اسكان : كميته‌اي متشكل از معاون دانشجويي ، فرهنگي ، مدير دانشجويي و رييس اداره امورخوابگاه ها است.

«تبصره» : بنا به تشخيص معاون دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه بر حسب ضرورت از مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در كميته اسكان دعوت به عمل مي آيد.

ماده 5- سرپرست شيفت خوابگاه: ناظم، ناظمه و متصدي خوابگاه تحت‌ اين عنوان نامبرده شده است.

ماده 6- شوراي انضباطي دانشجويان: شورايي است كه بررسي و پيگيري تخلفات دانشجويي را به عهده دارد. اين شورا از دو بخش شوراي بدوي و تجديد نظر تشكيل شده است، رييس شوراي بدوي معاون دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه و رييس شوراي تجديد نظر رياست دانشگاه است.

ماده 7- صندوق رفاه دانشجويان: تشکل سازماني مستقلي است که بر اساس قانون ايجاد شده و به صورت سازمان وابسته به وزارت اداره مي شود؛ وظيفه آن ايجاد زمينه مناسب جهت رشد استعدادها، كمك به وضع معيشتي و تحصيلي دانشجويان و ارايه تسهيلاتي در قالب وديعه مسكن و وامهاي مختلف به دانشجويان مي‌باشد.

ماده 8- دانشجوي غیر بومي: تعريف آن بر حسب شرايط اقليمي و جغرافيايي به عهده شوراي دانشجويي دانشگاه مي‌باشد.

ماده 9- شوراي صنفي دانشجويان: ساختاري متشكل از نمايندگان منتخب دانشجويان هر واحد دانشگاهي است كه اعضاي آن از طريق انتخابات و در چارچوب آيين‌نامه شوراي صنفي دانشجويان انتخاب مي‌شوند.

 

فصل دوم

نحوه اداره خوابگاه هاي دانشجويي

 

ماده 10- اداره امور خوابگاه هاي دانشجويي و مسئوليت اجراي مقررات و نظارت بر حفظ اموال، اماكن، تأسيسات، بهداشت و كليه امور مرتبط با خوابگاه‌ به عهده معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه است.

10-1: حوزه معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه موظف است با تدوين نظام کمي و کيفي براي ارزيابي عملکرد مسئولان خوابگاه ها نسبت به شناسايي، معرفي و تقدير از مديران، مسئولان و سرپرستان شيفت خلاق و نمونه خوابگاه هاي دانشجويي اقدام نمايد.

10-2: حوزه معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه موظف است هر نيمسال تحصيلي گزارشي از وضعيت خوابگاه‌هاي دانشجويي را در ابعاد مختلف تهيه و به حوزه رياست دانشگاه و حوزه ذيربط در وزارت ارايه نمايد.

ماده 11- مسئولان دانشگاه جهت ايجاد پست‌هاي سازماني برای به كارگيري مشاوران مجرب به منظور ارايه خدمات مشاوره‌اي در خوابگاه و همچنين جذب افراد متعهد و داراي تحصيلات دانشگاهي ( ترجيحاً در رشته‌هاي علوم رفتاري، اجتماعي ، روانشناسی ، تربيتي و مددكار اجتماعي که حتی الامکان زندگي در خوابگاه هاي دانشجويي را تجربه کرده باشند ) براي تصدي عناوين سرپرست شيفت خوابگاه ، مسئولان و رؤساي اداره خوابگاه های دانشجویی ، ملزم به برنامه‌ريزي و پيگيري هستند.

ماده 12- استعلام از حراست دانشگاه جهت كليه پرسنل بخش خوابگاه ، شامل : سرپرست شيفت ، نگهبان ، خدمه و ... قبل از به كارگيري در خوابگاه الزامي بوده و حتي‌المقدور شرط تأهل در نظر گرفته شود.

ماده 13- اتاق و اثاثيه دربدو ورود دانشجو به خوابگاه طبق صورتجلسه تحويل داده مي شود و در پايان هر نيمسال‌ يا سال تحصيلي مطابق صورتجلسه تحويل گرفته مي شود. مسئوليت خسارات وارده بر اتاق يا کسر اموال تحويلي به عهده شخص يا اشخاص تحويل گيرنده خواهد بود.

تبصره 1: خسارت ايجاد شده به اموال تحويلي در پايان هر نيمسال يا سال تحصيلي توسط اداره امور خوابگاه‌ها محاسبه و پس از تأييد معاون دانشجويي ، فرهنگي به حسابي كه مديريت مالي دانشگاه تعيين نموده واريز و وجوه دريافتي ‌بايد در خوابگاه هاي دانشجويي هزينه گردد. اداره امور خوابگاه‌ها فقط در صورت پرداخت خسارت ايجاد شده نسبت به تمديد كارت سكونت دانشجو اقدام خواهد نمود.

تبصره 2: تأمين وسايل شخصي شامل پتو، ملحفه، بالش بر عهده دانشجو مي باشد.

ماده 14- سرپرستان شيفت خوابگاه ها موظف مي‌باشند تا پايان نوبت‌ كاري خود در خوابگاه حضور داشته و به هيچ‌وجه تا آمدن فرد مسئول شيفت بعدي محل كار خود را ترك ننمايند.

ماده 15- كليد يدك كليه اتاق ها و اماكن عمومي خوابگاه جهت استفاده در مواقع ضروري ، لازم است با حفظ امانت‌داري دراختيار سرپرست شيفت خوابگاه قرار گيرد.

ماده 16- دانشگاه مي‌تواند به منظور اداره مطلوب خوابگاه ها در حد مقدورات از مشاركت دانشجويان ساكن خوابگاه ها ، براي اجرا و انجام برنامه‌ها و طرح‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و صنفي در قالب كار دانشجويي استفاده نمايد.

ماده 17- شناسنامه اتاق كه مشتمل برموارد ذیل می باشد ، لازم است در هر نيمسال تحصيلي توسط اداره امور خوابگاه ها تهيه و در دفتر خوابگاه‌ نگهداري ‌شود:

اطلاعات سجلي (مشخصات شناسنامه‌اي دانشجو)، اطلاعات دانشجويي(شماره دانشجويي،رشته، مقطع و دوره)، اموال تحويل گرفته شده توسط هر دانشجو، نشاني‌‌هاي تأييد شده (مشخصات و نشاني‌ خويشاوندان دانشجو در شهرهاي مجاور و يا شهر محل دانشگاه كه توسط ولي يا سرپرست قانوني دانشجو به صورت ثبت محضری در هنگام ثبت‌نام اعلام گرديده) و نشاني و شماره تلفن منزل هر دانشجو.

ماده 18- شناسنامه خوابگاه كه مشتمل بر اطلاعات فني مربوط به ساختمان، تعداد دانشجويان به تفكيك دوره، رشته و سال تحصيلي، اموال، امكانات رفاهي، آمار و مشخصات پرسنل بخش خوابگاه مي باشد، لازم است در هر نیمسال تحصیلی توسط اداره امور خوابگاه ها تهيه و در دفتر خوابگاه نگهداري ‌شود.

18-1 : اداره امور خوابگاه‌ها موظف است شرح وظايف پرسنل بخش خوابگاه و تابلوي راهنماي ساختمان را براي هر خوابگاه تهيه و در محل مناسبي جهت اطلاع دانشجويان نصب نمايد.

18-2: نصب هرگونه اطلاعيه در محيط خوابگاه ها فقط با مجوز اداره امورخوابگاه ها امكان پذير بوده و اداره امور خوابگاه ها ملزم به جمع آوري كليه اطلاعيه هاي فاقد مجوز مي باشد.

ماده 19- عرضه و فروش مواد دخاني در فروشگاه ها و بوفه هاي مستقر در اماکن دانشجویی مطلقاً ممنوع مي باشد و لازم است در قرارداد اجاره اين مكان ها به ممنوعيت آن اشاره گردد .

ماده 20- مفاد اين آيين‌نامه از طريق مسئولان اداره امور خوابگاه‌ها لازم است به نحو مقتضي به اطلاع دانشجويان رسانده شود.

فصل سوم

شرايط واگذاري خوابگاه و نحوه اسكان

ماده 21- خوابگاه دانشجويي به دانشجويان غيربومي دوره روزانه در حد امكانات و مقدورات تعلق مي‌گيرد.

تبصره: در صورت وجود ظرفيت ، واگذاري خوابگاه به دانشجويان ساكن در شهر‌ها و روستاهاي مجاور، دوره شبانه و در موارد خاص با نظرکميته اسکان بلامانع مي‌باشد.

ماده 22- دانشجويان واجد شرايط اسكان لازم است در ابتداي هر نيمسال تحصيلي با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها و ارايه برگ انتخاب واحد همان نيمسال نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند.

تبصره: دانشجو موظف است در بدو ورود براي اسكان در خوابگاه تعهد محضري مربوط به صندوق رفاه دانشجويان را ارايه نمايد.

ماده 23- دانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره)، فرزندان خانواده‌هاي كم‌درآمد، دارندگان رتبه‌هاي ممتاز آزمون سراسري، المپيادهاي علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي، قرآني و ممتازان علمي و فرهنگي در سطح دانشگاه، كشور، آسيا يا جهان، پرسنل بخش مأمور به تحصيل و فرزندان پرسنل بخش دانشگاه و وزارت كه در دانشگاه‌ها علوم پزشكي دولتي پذيرفته شده باشند به ترتيب در اولويت واگذاري خوابگاه قرار دارند .

ماده 24- دانشجوياني كه وديعه و وام مسكن دريافت مي‌نمايند، مجاز به استفاده از خوابگاه نمی باشند .

24-1: دانشجويان ميهمان، جابجايي، انتقالي، بورسيه سازمان‌هاي نظامي اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و ساير سازمان‌ها از اولويت استفاده از خوابگاه برخوردار نمي‌باشند. در صورت وجود ظرفيت‌ تقاضاي آنها در كميته اسكان طرح و بررسي خواهد شد .

24-2: به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل ، انصراف یا اخراج از دانشگاه همچنين دانشجوياني كه به هر دلیل قطع ارتباط آموزشی دارند (مرخصي تحصيلي، تعليق انضباطي) مجوز استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه داده نخواهد شد ولي در شرايط خاص تقاضاي دانشجو در كميته اسكان بررسي و تصمیم گیری خواهد شد.

24-3: دانش‌آموختگان براي انجام امور فارغ‌التحصيلي با اخذ مجوز كتبي از امور دانشجويي مي‌توانند حداكثر به مدت دو هفته به صورت ميهمان از خوابگاه استفاده نمايند.

ماده 25- تعويض اتاقي كه دانشجو به آن معرفي شده است فقط در موارد ضروري با اخذ مجوز كتبي از اداره امور خوابگاه ها ميسر خواهد بود.

ماده 26- اتاق يا خوابگاه دانشجو درمدت زمان سکونت در خوابگاه ، بنا به ضرورت و مصلحت به تشخيص اداره امور خوابگاه ها ممكن است تغيير يابد ، دانشجو موظف است در مكان‌هايي كه براي وي تعيين مي‌گردد اقامت نمايد.

26-1: تعيين تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه ها مي‌باشد و دانشجويان ساكن در اتاق اجازه ندارند با ورود افراد جديدي كه مجوز سكونت در اتاق را دريافت نموده‌اند مخالفت نمایند.

ماده 27- دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مي‌نمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر(حداكثر ده روز پس از آغاز ترم تحصيلي ) هزينه كامل نيمسال تحصيلي بهره‌مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي آنها محاسبه خواهد شد.

ماده 28- سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطيلات تابستان، بين دو نيمسال و ايام نوروز به استثناء كارورزان و دستياران ممنوع مي‌باشد.

تبصره: دانشجوياني كه در ايام فوق ‌الذكر واحد درسي دارند لازم است با ارايه مدارك لازم، از اداره امور خوابگاه‌ها مجوز اقامت دريافت نموده و در خوابگاه و اتاقي كه براي آن‌ها تعيين مي‌شود سكونت نمايند.

ماده 29- در صورت وجود امكانات ، دانشجويان واجد شرايط مي‌توانند از آغاز تحصيل حداكثر به ترتيب: كارداني و كارشناسي ناپيوسته 4 نيمسال، كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي 8 نيمسال، كارشناسي ارشد ناپيوسته 5 نيمسال، دكتراي حرفه‌اي 14 نيمسال از خوابگاه دانشجويي استفاده نمايند.

29- 1: كميته اسكان مي تواند در صورت کمبود ظرفيت و امکانات زمان حداکثر مدت سکونت را کاهش دهد.

29- 2: افزايش دوره اسكان به پيشنهاد شوراي آموزشي دانشگاه، ستاد شاهد و ايثارگر، مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويي ويژه بيماران و در موارد خاص با تصويب كميته اسكان و با رعايت مقررات صندوق رفاه دانشجويان ميسر مي‌باشد.

ماده 30- چنانچه دانشجوي ساكن خوابگاه در موعد تعيين شده توسط اداره امور خوابگاه ها ، خوابگاه را تخليه ننمايد اتاق وي با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه ، رئيس يا سرپرست اداره خوابگاه ها و مسئول شيفت خوابگاه طي صورتجلسه اي تخليه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذيصلاح جهت پيگيري هاي بعدي گزارش مي شود.

فصل چهارم

مقررات عمومي

ماده 31- همراه داشتن كارت عكس‌دار سكونت در خوابگاه برای دانشجویان خوابگاهی ضروري مي باشد .

ماده 32- زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه ها و بسته شدن درب ورودي خوابگاه در 6 ماهه اول و دوم سال به شرح ذيل مي‌باشد. البته بر حسب شرايط اقليمي، فرهنگي، اجتماعي و موقعيت خوابگاه ها، كميته اسكان مي‌تواند زمان تعيين شده را كاهش يا افزايش دهد.

دختران

پسران

6 ماهه اول

6 ماهه دوم

6 ماهه اول

6 ماهه دوم

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

1ساعت بعدازاذان مغرب

2ساعت بعدازاذان صبح

2ساعت بعدازاذان مغرب

1ساعت بعدازاذان صبح

2ساعت بعدازاذان مغرب

2ساعت بعداذان صبح

3ساعت بعدازاذان مغرب

1ساعت بعدازاذان صبح

 

32-1 : دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه بر اساس مقررات و سيستم حضور و غياب موجود در آن خوابگاه ورود و خروج خود را ثبت نمايد .

32-2: ورود يا خروج در ساعات غير مجاز مانند عزيمت و يا برگشت از مسافرت، اردوها و فعاليتهاي آموزشي ـ تحقيقاتي، موارد خاص و يا شرايطي که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارايه مدارک بلامانع خواهد بود.

32-3: لازم است ساعات غير مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه يا خروج از آن ، با ذكر علت و مقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست شيفت موظف است در پايان هر نوبت كاري كليه موارد را به اطلاع رييس ( مسئول ) اداره خوابگاه ها برساند.

32-4: در صورت گزارش سرپرست امور خوابگاه ها ، مبني بر عدم رعايت ساعات تعيين شده و غيبت غير موجه از خوابگاه ، كميته اسكان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو مطابق مقررات نسبت به ادامه سكونت يا لغو سكونت دانشجو در خوابگاه تصميم‌گيري خواهد نمود.

32-5 : درصورت عدم حضور غیر موجه دانشجو در اتاق خوابگاه به مدت دو هفته متوالي در هر ترم ، مجوز سكونت وي در خوابگاه در آن نيمسال تحصيلي لغو خواهد شد و هزينه كامل نيمسال تحصيلي بهره‌مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي دانشجو محاسبه خواهد شد.

32-6: سرپرست شيفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ نظم و امنيت، در پايان زمان تعيين شده ورود و خروج، به تمام طبقات و اتاقها مراجعه نموده و با رعايت احترام ضمن رؤيت دانشجويان حضور و غياب آن‌ها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غيبت را پس از بررسي و در صورت لزوم پيگيري از خانواده دانشجو ، به مقامات مافوق گزارش نمايد.

ماده 33- دانشجويان ساكن در خوابگاه مي‌توانند بعضي شبها فقط در منزل خويشاوندان ساكن در شهر محل تحصيل و يا شهرهاي مجاور به طور موقت اقامت نمايند. لازم است قبلاً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آن‌ها با دانشجو در فرم خويشاوندان قيد شده و به تأييد ولي قانوني دانشجو رسيده باشد.

تبصره: امضاي ولي يا سرپرست قانوني دانشجو در فرم خويشاوندان در بدو ورود به خوابگاه بايد ثبت محضري شده باشد.

33-1: برگه مرخصي دانشجو از خوابگاه پس از تطبيق با فرم نشاني و مشخصات خويشاوندان تكميل و در صورت صحت، ضمن ثبت در دفتر مربوطه به دانشجو تحويل و مراتب به اداره امور خوابگاه ها و خانواده دانشجو اعلام مي‌گردد.

33-2: مدت مسافرت يا عدم حضور دانشجو بايد قبلاً تعيين شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضاي مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست شيفت خوابگاه اعلام نمايد و برگه مرخصي را كه به تأييد ولي (مراجعه به منزل پدري) يا خويشاوند (مراجعه به منزل خويشاوندان) رسيده به سرپرست شيفت خوابگاه تحويل نمايد. در غير اينصورت لازم است سرپرست شيفت مراتب را كتباً به اطلاع رييس (مسئول) اداره امور خوابگاه ها برساند.

33-3: سرپرست خوابگاه يا مسئول امور خوابگاه ها مي‌تواند از طريق تماس تلفني حضور دانشجو را در منزل خويشاوند استعلام و در صورت لزوم پس از هماهنگي با مسئولان ذيربط با مراجعه به محل ، حضور دانشجو را بررسي نمايد.

ماده 34- با توجه به شأن دانشجو ، رعايت پوشش مناسب

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 02 ارديبهشت 1392 12:07
 

شمارنده های آماربازدید


بازدیدهای امروز:351
بازدیدهای دیروز:371
بازدیدهای این ماه:6496
مجموع بازدیدها:648612
حداکثر بازدیدهای ماهانه:137071
مجموع صفحات بازدید شده:2593316

لینک های مرتبط

تماس با ما

آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، فرشته جنوبی، فرشته 17
تلفن:           51051 (041)
فکس:               36678582 (041)
ایمیل:       info@roshdiyeh.ac.ir