| |
شرح وظایف و کارکنان امور اداری و مالی پرینت پست الکترونیکی
حوزه اداری و مالی

شرح وظایف معاونت اداری و مالی

سیدرضا سیدجعفری
معاونت اداری و مالی

شماره تماس: 51051-041      داخلی: 206

-    برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت، نظارت و کنترل بر امور اداری و مالی مؤسسه
-    اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی
-    نظارت براجرای برنامه های کارآموزی کارکنان مؤسسه و اجرای طرحهای آموزش قبل و ضمن خدمت
-    تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در واحدهای مختلف مؤسسه با توجه به پست های مصوب و مشاغل
-    نظارت برصدور احکام و قراردادهای استخدامی، ماموریت ها و مرخصی ها
-    نظارت بر مسائل انضباطی و رفاهی کارکنان
-    نظارت بر انجام خدمات عمومی، تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز مؤسسه، تامین آب، برق، گاز و حفظ وسایل و تجهیزات مصرف نشدنی، دستگاه های حرارتی، برودتی، تاسیساتی و ارتباطی و تعمیرات اساسی تجهیزات ساختمان های دانشگاه
-    سازمان دهی وصول و انتقال درآمدها به حساب مؤسسه و پرداخت دیون مربوط مطابق با ضوابط و مصوبات
-    مصوبات کنترل وضعیت اعتبارات و هدایت عملیات مالی مؤسسه
-    پیش بینی و تامین تجهیزات مورد نیاز مربوط به سخت افزارهای جدید کامپیوتری
-    نظارت بردریافت اطلاعات مورد نیاز در زمینه مسائل اداری و مالی
-    پیش بینی و نظارت بر فراهم آوردن کلیه مواد مصرفی و وسایل و تجهیزات مورد  نیاز مؤسسه
-    تدبیرو آینده نگری جهت فضاهای فیزیکی مورد احتیاج  
-    ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس مؤسسه در خصوص وظایف مربوط به واحد های زیر نظر در صورت نیاز
-    شرکت در شوراها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چارچوب مقررات و حفظ مصالح مؤسسه
-    راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
-    همکاری با معاونین  مؤسسه
-    رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
-    انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

شرح وظایف مدیر اداری و مالی

محمد نارهی
مدیر اداری و مالی
شماره تماس: 51051-041   داخلی: 205

-    پیش بینی کادر نیروی انسانی مورد نیاز و انجام امور استخدامی کارکنان مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط
-    تنظیم و نگهداری پرونده استخدامی و صدور احکام مربوط اعم از انتصاب، ماموریت، تعلیق، ترفیع، مرخصی، اضافه کاری، حفظ و حراست از پرونده ها
-    اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، رفاهی و بیمه کارکنان
-    نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی
-    نظارت بر امور انبارداری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار، خرید کالا و توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدهای متقاضی
-    همکاری با حراست مؤسسه، تنظیم برنامه کار نگهبانان و تعیین ساعات کشیک آنها
-    همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری
-    نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه، بایگانی، دریافت و توزیع نامه ها
-    مشارکت در فرایند ارزشیابی کارکنان و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه
-    وصول درآمدها و مطالبات، پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر طبق قوانین ومقررات مربوط
-    تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها، محاسبات کل و اموال منقول و غیرمنقول مؤسسه و تهیه گزارش عملیات مالی برای مسئولین ذیربط
-    نظارت بر کلیه حساب های مالی و درآمدهای اختصاصی طبق مقررات
-    تنظیم ونگهداری دفاتر اعتبارات روزانه، کل و معین برای حساب های مستقل بر حسب برنامه ها
-    کنترل و رسیدگی به اسناد هزینه های مؤسسه درچارچوب قوانین و مقررات
-    رسیدگی به حساب های بانکی مؤسسه و تهیه صورت مغایرت بانکی
-    پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات
-    تنظیم و نگهداری حساب کل مؤسسه و پی گیری در جهت تسویه حساب های  سنواتی
-    رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه های مربوط به آن
-    حفظ و حراست از دسته چک ها، اوراق بهادار و اسناد مالی
-    برنامه ریزی جهت کنترل اموال، تجهیزات و وسایل، ثبت مشخصات دقیق هر یک، سرشماری به موقع امور مربوط به جابه جایی اموال و ارائه گزارش به مسئولان ذیربط
-    راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
-    همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران
-    رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
-    انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

شرح وظایف کارشناس امور مالی

فهیمه نارهی
کارشناس اداری و مالی
شماره تماس: 51051-041    داخلی: 207

 

 • - پیگیری، کنترل وصول درآمدهای مؤسسه شامل شهریه ثابت و متغیر، هزینه خوابگاه، وام دانشجویی و...
 • - کنترل و ثبت کلیه هزینه ها
 • - تهیه و تنظیم ترازنامه های دوره ای
 • - بایگانی اسناد و مدارک مالی
 • - انجام وظایف و ارائه خدمات در قالب طرح اتوماسیون مؤسسه
 • - انجام عملیات دریافت و پرداخت مربوط به سپرده ها با بانک و مؤسسات طرف حساب
 • - رسیدگی به حساب های بانکی مؤسسه و تهیه صورت مغایرت بانکی
 • - پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات
 • - رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه های مربوط به آن
 • - انجام کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت وجوه بر مبنای مقررات جاری
 • - انجام امور مربوط به پیش پرداخت ها، علی الحساب ها، اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
 • - اجرای کدینگ (طبقه بندی) حسابها، براساس شکل متحد، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین مؤسسات پس از تصویب رئیس مؤسسه و هیئت امنا
 • - اجرای آن بخش از عملیات مالی مؤسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا برعهده مدیر امور مالی می باشد
 • - نگهداری حساب اموال و نظارت بر حساب اموال مذکور و همچنین نظارت بر انبار
 • - تهیه گزارشات لازم از نحوه عملکرد جهت ارائه به مقام مافوق
 • - اجرای امور مالی مؤسسه با توجه به مقررات و قوانین مربوطه
 • - راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
 • - همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران
 • - رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
 • - انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

 

 

شرح وظایف کارشناس دبیرخانه و بایگانی

اعظم اکبری
کارشناس دبیرخانه و بایگانی
شماره تماس: 51051-041    داخلی: 201

-    انجام امور تایپ، تکثیر، ثبت نامه ها و نامه رسانی
-    پاراف نامه های تایپ شده قبل از امضاء مسئولین و مدیران
-    بایگانی نامه های موضوعی و پرسنلی و دانشجویی که دستور ( بایگانی شود) دارد.
-    اندیکس نامه های وارده و صادره
-    توزیع نامه های ارجاع شده به معاونین و مسئولین
-    راهنمایی و پاسخگویی مراجعه کنندگان در خصوص آخرین وضعیت نامه های واصله
-    جوابگویی ارتباطات تلفنی، انجام امور فاکس عنداللزوم
-    ابلاغ دستورات مکتوب ریاست به معاونین و مسئولین
-    طبقه بندی و تعیین موضوعاتی که نامه باید تحت آن عناوین بایگانی شود.
-    تشکیل پرونده و ثبت و تعیین شماره پرونده روی نامه ها با پیش نویس نامه ها
-    انجام بایگانی روزانه نامه ها و پرونده ها
-    تحویل پرونده و سابقه اشخاص فقط به افراد ذیصلاح در قبال اخذ رسید.
-    مقابله نامه های تایپ شده با پیش نویس تهیه شده
-    طبقه بندی و نگهداری احکام حقوقی و احکام اصلاحی شاغلین
-    راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
-    همکاری در انجام سایر کارها ی اداری با همکاران
-    رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
-    انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

شرح وظایف حراست و نگهبانی

مهدی نظری مقدم ، علی زارعی ونه آباد و احد نظری کلوچه
حراست و نگهبانی
شماره تماس: 51051-041    داخلی: 242

-    حفظ و حراست از ساختمان و تاسیسات مؤسسه
-    مراقبت از نظم عمومی و حفظ  انتظامات مؤسسه
-    کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه، حمل و نقل اموال و اثاثیه طبق دستور صادره و ثبت آن در دفاتر مربوط و گزارش به مسئولین ذیربط
-    گزارش فوری اتفاقات و حوادث غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، دزدی و سایر حوادث و خرابیهای غیرمترقبه به مسئولان مؤسسه و انجام اقدامات احتیاطی اولیه و لازم
-    پیش بینی لازم به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی، خرابی، دزدی و سایر حوادث و خرابی های غیر مترقبه در ساختمان یا اموال و سایر کالاها وتجهیزات
-    گزارش چگونگی انجام وظایف و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی
-    راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
-    همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران
-    رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.
-    انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

شرح وظایف خدمتگزار

ایرج حامد انسانیت ، خلیل درخشی و مقصود شهریاری
متصدی امور خدماتی
شماره تماس: 51051-041    داخلی: 232

-    حضور در محل خدمت قبل از شروع و خروج از آن پس از پایان کار اداری و نظافت کامل اتاق ها،  محوطه و راهروها، درب و پنجره و شیشه های مؤسسه
-    مراقبت در تمیز نگهداشتن دائمی محل کار
-    تخلیه ظروف زباله به طور مرتب
-    نظافت، شستشو و ضدعفونی کردن سرویس های بهداشتی به طور مرتب
-    مراقبت در حفظ و نگهداری لوازم و اثاثیه و دادن گزارش های لازم
-    انجام اموری که مربوط به کار مؤسسه می باشد طبق دستوری که از مسئولین می گیرد.
-    گزارش به موقع به مسئولین مربوط برای انجام فوری کارهای تعمیراتی یا تاسیساتی ساختمان
-    تحویل گرفتن وسایل نظافت و سعی و جدیت در حفظ و صرفه جویی آن ها
-    حمل و جابجایی اثاثیه و لوازم اداری در نهایت دقت
-    دریافت پرونده ها، نامه ها و سایر مکاتبات و یادداشت های اداری و پیام های شفاهی و کتبی و توزیع و رساندن آن ها بین کارکنان و افراد دیگر
-    تهیه چای و غذا برای کارکنان و نگهداری و نظافت لوازم و وسایل آبدارخانه
-    راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان
-    همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران
-    رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار درجریان قرار می گیرد.
-    انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

 

شرح وظایف کاردان فنی و کارپرداز

اسماعیل بخشی پور
کاردان فنی و کارپرداز

شماره تماس: 51051-041    داخلی: 208

 

 

شماره تماس: 51051-041    داخلی های: 205 - 208

 

شمارنده های آماربازدید


بازدیدهای امروز:343
بازدیدهای دیروز:371
بازدیدهای این ماه:6488
مجموع بازدیدها:648604
حداکثر بازدیدهای ماهانه:137071
مجموع صفحات بازدید شده:2593215

لینک های مرتبط

تماس با ما

آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، فرشته جنوبی، فرشته 17
تلفن:           51051 (041)
فکس:               36678582 (041)
ایمیل:       info@roshdiyeh.ac.ir